โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567(มีคลิป)

 

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567(มีคลิป)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเดลิมิเร่อร์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สื่อยุดใหม่ สะท้อนความจริง ส่องทุกมุมมอง สู่ชายแดนใต้/รายงาน 


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน /2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

 


โอกาสนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวว่า คำว่า “ผู้เสพ" เป็น​ "ผู้ป่วย” เป็นหลักการของสหประชาติที่ถูกแปลงมาเป็นกฎหมาย และนี่คือกฎหมายที่ ป.ป.ส. จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหายาเสพติด แต่การรับรู้ของประชาชนเป็นการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไป เพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเราอยู่ในระบอบรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเรียกว่าระบอบรัฐสภา หลักการสำคัญที่เขียนไว้ ในมาตรา 3 วรรค 2 คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม

 ในส่วนเรื่องของยาเสพติด ประชาชนมองว่า ยาเสพติดเป็นภัยของมนุษยชาติ บ่อนทำลายความมั่นคงของเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาตินั้น​ ๆ ทำลายสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เสพ ที่เป็นบ่อนทำลายความสุขและฐานะทางเศรษฐกิจของสังคม ครอบครัว เครือญาติ และชุมชน 

 โดยอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ ท่านจะต้องให้คำแนะนำและประสานงานกับข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ​ และหน่วยงานต่าง​ ๆ มาจำแนกเป็นกิจกรรมเพื่อจะแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งอยากให้เป็นยุคทองของ ป.ป.ส. ให้บุคลากร ป.ป.ส.ทุกคน มาร่วมกันต่อสู้เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด

 และสิ่งที่สำคัญ​ คือ​ การประสานงาน ติดตาม และประเมินผล การดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ผมมีหน้าที่มาส่งเสริม สนับสนุนน ให้กำลังใจ ปกป้อง คุ้มครอง ผู้ที่ทำหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมทั้ง​หวังว่าใน 1 ปีนี้จะเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ มีศักยภาพ มีธรรมมาภิบาลต่าง​ ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งอาจจะไม่ได้สำเร็จทันที แต่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและขอให้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเดลิมิเร่อร์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สื่อยุดใหม่ สะท้อนความจริง ส่องทุกมุมมอง สู่ชายแดนใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น