โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายชื่อผู้มีคะแนนสูงสุดแต่มีเรื่องร้องคัดค้านใน 71 เขต ประกอบด้วย

 รายชื่อผู้มีคะแนนสูงสุดแต่มีเรื่องร้องคัดค้านใน 71 เขต ประกอบด้วย 


กรุงเทพมหานคร


จาก 33 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 28 น.ส.รัชนก  ศรีนอก พรรคก้าวไกล

กาญจนบุรี


จาก 5 เขต มีเรื่องร้องเรียน 3 เขต คือ เขต 1 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ พรรค เพื่อไทย

เขต 3 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พรรคเพื่อไทย

กำแพงเพชร


จาก 4 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 1 นายไผ่ ลิกค์ พรรคพลังประชารัฐ

ขอนแก่น


จาก 11 เขต มีเรื่องร้องเรียน 2 เขต คือ เขต 4 นายเอกราช ช่างเหลา พรรคภูมิใจไทย

เขต 11 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

ฉะเชิงเทรา


จาก 4 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 3 นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ พรรคเพื่อไทย

ชลบุรี


จาก 10 เขต มีเรื่องร้องเรียน 3 เขต คือ เขต 8 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคก้าวไกล

เขต 9 นายยอดชาย พึ่งพร พรรคก้าวไกลเขต 10 นายสะถิระ เผือกประพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ

ชัยภูมิ


จาก 7 เขต มีเรื่องร้องเรียน 3 เขต คือ เขต 3 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 5 นายศิวะ ธงศ์ธีระดุลย์ พรรค เพื่อไทย

เขต 7 นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ พรรคพลังประชารัฐ

เชียงใหม่


จาก 10 เขต มีเรื่องร้องเรียน 2 เขต คือ เขต 1 น.ส.เพชรรัตน์ ใหม่ชมพู พรรคก้าวไกล

เขต 9 นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ พรรคพลังประชารัฐ

ตรัง


จาก 4 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 คือ เขต 2 นายทวี สุระบาล พรรคพลังประชารัฐ

นครพนม


จาก 4 เขต มีเรื่องร้องเรียน 2 เขต คือ เขต 1 นายภูมิพัฒน์ พัชรทรัพย์ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นางมนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย

นครราชสีมา


จาก 16 เขต มีเรื่องร้องเรียน 3 เขต คือ เขต 5 นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล พรรคเพื่อไทย

เขต 10 นายอภิชา เลิศพัชรกมล พรรค เพื่อไทย

เขต 12 นายนรเสรฎฐ์ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย

นครศรีธรรมราช


จาก 10 เขต มีเรื่องร้องเรียน 4 เขต คือ เขต 7 นายษฐา ขาวขำ พรรคภูมิใจไทย

เขต 8 นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล พรรคภูมิใจไทย

เขต 9 นางอวยพรศรี เชาวลิต พรรคประชาธิปัตย์

เขต 10 น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ

บึงกาฬ


จาก 3 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 2 นายสุวรรรณา กุมภิโร พรรคภูมิใจไทย

บุรีรัมย์


จาก 10 เขต มีเรื่องร้องเรียน 4 เขต คือ เขต 4 นางรังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย

เขต 5 นายโสภณ ซารัมย์ พรรค ภูมิใจไทย

เขต 6 นายศักดิ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย เขต 7 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคภูมิใจไทย

ประจวบคีรีขันธ์


จาก 3 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 1 นายสังคม แดงโชติ พรรคภูมิใจไทย

  อยุธยา


จาก 5 เขต มีเรื่องร้องเรียน 3 เขต คือ เขต 2 นายชริน วงศ์พันเที่ยง พรรคก้าวไกล

เขต 3 น.ส.พิมพฤดา ตันจรารักษ์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 5 นายประดิษฐ์ สังขจาย พรรคภูมิใจไทย

พังงา


จาก 2 เขต มีเรื่องร้องเรียน 2 เขต คือ เขต 1 นายอรรถพล ไตรศรี พรรค ภูมิใจไทย

เขต 2 นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พรรคพลังประชารัฐ

พัทลุง


จาก 3 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 1 นางสุพัชรี ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์

  พิจิตร


จาก 3 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 1 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

พิษณุโลก


จาก 5 เขต มีเรื่องร้องเรียน 2 เขต คือ เขต 1 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายพงษ์มนู ทองหนัก พรรค รวมไทยสร้างชาติ

เพชรบุรี


จาก 3 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 2 นายฤกษ์ อยู่ดี จากพรรคภูมิใจไทย

เพชรบูรณ์


จาก 6 เขต มีเรื่องร้องเรียน 3 เขต คือ เขต 2 นายจักรัตน์ พั้วช่วย พรรค พลังประชารัฐ

เขต 5 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 6 นายอัคร ทองใจสด พรรคพลังประชารัฐ

ภูเก็ต


จาก 3 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.สมชาติ เตชถวารเจริญ พรรคก้าวไกล

มหาสารคาม


จาก 6 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 2 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์พรรคเพื่อไทย

มุกดาหาร


จาก 2 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 1 นายวิริยะ ทองผา พรรคพลังประชารัฐ

ยโสธร


จาก 3 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 1 นางสุภาพร สลับศรี พรรคไทยสร้างไทย

 ร้อยเอ็ด


จาก 8 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 3 นางรัชนี พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ

เลย


จาก 4 เขต มีเรื่องร้องเรียน 3 เขต คือ เขต 1 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรค เพื่อไทย

เขต 2 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย

เขต 4 นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ พรรคเพื่อไทย

ศรีสะเกษ


จาก 9 เขต มีเรื่องร้องเรียน 4 เขต คือ เขต 1 นายธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายธนา กิจไพบูลย์ชัย พรรค ภูมิใจไทย

เขต 8 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย

สกลนคร


จาก 7 เขต มีเรื่องร้องเรียน 2 เขต คือ เขต 4 นายพัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นายชัยมงคล ไชยรบ พรรคพลังประชารัฐ

สงขลา


จาก 9 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ เขต 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์

สระแก้ว


จาก 3 เขต มีเรื่องร้องเรียน 2 เขต คือ เขต 1 นางขวัญเรือน เทียนทอง พรรคพลัง ประชารัฐ

เขต 3 นายสรวงศ์ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย

สิงห์บุรี


จาก 1 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

สุราษฎร์ธานี


จาก 7 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือเขต 2 นายพิพิธ รัตนรักษ์ รวมไทยสร้างชาติ

อำนาจเจริญ


จาก 2 เขต มีเรื่องร้องเรียน 2 เขต คือ เขต 1 นางสุขสมรวย วันทนียกุล พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นางญาณีนาถ เข็มนาค พรรคภูมิใจไทย

อุดรธานี


จาก 10 เขต มีเรื่องร้องเรียน 1 เขต คือ ส.ส.เขต 3 นายหรั่ง ธุระพล พรรคไทย สร้างไทย

อุบลราชธานี


จาก 11 เขต มีเรื่องร้องเรียน 4 เขต คือ เขต 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย

เขต 4 นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี พรรค เพื่อไทย

เขต 7 น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย

เขต 10 นายสมศักดิ์ บุญประชม พรรคเพื่อไทรวมพลัง

อย่างไรก็ดี เมื่อแยกรายพรรคพบมีว่าที่ ส.ส. ถูกร้องเรียนรวม 8 พรรค ดังนี้


พรรคภูมิใจไทย 21 คน

พรรคเพื่อไทย 20 คน

พรรคพลังประชารัฐ 14 คน

พรรคก้าวไกล 7 คน

พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน

พรรครวมไทยสร้างชาติ 3 คน

พรรคไทยสร้างไทย 2 คน

พรรคเพื่อไทรวมพลัง 1 คน

 329เขตใน40จังหวัด ไร้เรื่องร้องเรียน


ส่วนอีก 329 เขต ใน 40 จังหวัด ที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย กระบี่ กาฬสินธุ์ จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น