โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

องคมนตรี เป็นประธานประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 (มีคลิป)

 องคมนตรี เป็นประธานประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 (มีคลิป)

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2566) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา จำนวน 346 คนจำแนกเป็นสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยมีสภามหาวิทยาลัยชุมชน คณาจารย์ของวิทยาลัย เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี
พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติในการเป็นประธานมอบประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ขอให้ยึดมั่นในคำปฏิญาณ อย่างไรก็ตาม การสำเร็จการศึกษา


 แสดงให้เห็นถึงความมีความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การศึกษานอกจากจะทำให้เป็นผู้มีความรู้ ก็ขอให้นำหลักการที่สำคัญไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อส่งผลดีต่อการพัฒนาบ้านเมือง จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศชาติต่อไป 


สำหรับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูก เรียนใกล้บ้านและพัฒนาอาชีพให้กลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น