โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นิพนธ์ ย้ำ เรื่องปศุสัตว์ต้องทำครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง เพื่อสร้างพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร ให้คนในพื้นที่ ในคราวการประชุม กพต. ที่จ.สตูล(มีคลิป)

 นิพนธ์ ย้ำ เรื่องปศุสัตว์ต้องทำครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง เพื่อสร้างพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร ให้คนในพื้นที่ ในคราวการประชุม กพต. ที่จ.สตูล(มีคลิป) 

 

 


   เมื่อวันที่ 27 ก.พ.66 นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ กพต.หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม

 

      นายนิพนธ์ได้กล่าวถึงความก้าวหน้ากิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ โดยกล่าวว่า ตามมติ กพต. ครั้งที่ 3/65 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 65  ได้อนุมัติกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ตามโครงการเมืองปศุสัตว์ ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 7 ปี  (พ.ศ.2565-2571) ได้ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ และคณะทำงานครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และสร้างการรับรู้ต่อประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งศอ.บต.ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสภาเกษตรกรจังหวัด และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

 ทั้งจัดทำแผนผังการบริหาร การบริการต่อเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อยังหน่วยงาน แผนผังการบริหารด้านการธุรการ การกักสัตว์เพื่อควบคุมโรคติดต่อในการขนย้ายโคเข้าพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ  การฉีดวัคซีน การผสมเทียม การบริหารน้ำเชื้อโค รวมทั้งแผนการติดตามประเมินผล


 เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันขององค์กรทุกภาคส่วน ตามกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า (ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง) โดยมีเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมจำนวน 230 กลุ่ม ๆละ 10 คน รวม 2,300 คน ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส 64 กลุ่ม ยะลา 68 กลุ่ม ปัตตานี 42 กลุ่ม สงขลา 30 กลุ่ม และจังหวัดสตูล 26 กลุ่ม โดยจังหวัดนราธิวาสได้นำร่องการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับคู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ไปแล้ว จำนวน 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มต้นแบบที่จูงใจให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดอื่น ได้ศึกษาเป็นต้นแบบในการดำเนินการ และได้เตรียมความพร้อมในการปลูกพืชอาหารสัตว์แล้วจำนวน 4,600 ไร่ ซึ่งพรุ่งนี้อาจจะมีวาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า ครม. 

 

    นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ในเรื่องปศุสัตว์นั้น ทั้งการเลี้ยงโคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เราต้องมาดูกระบวนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งหากอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่เกิดผลสำเร็จ เราจะมีตลาดประเทศตะวันออกกลาง ตลาดคาบสมุทรอินโดจีน อย่าง มาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่มีประชากรต้องการบริโภคจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าส่งเสริมการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ซึ่งการตั้งเป้าหมายโดยทำให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร นั้น จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

    “อย่างกรณีไก่ไข่ ซึ่งขณะนี้ทราบจากรายงานว่า ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นมีการนำเข้าจากจังหวัดใกล้เคียงกว่า 5 แสนฟองต่อวันเพื่อบริโภค ภาครัฐต้องเข้าไปส่งเสริมตั้งกระบวนการต้นทาง คือ การมีพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ที่ดี จากนั้นมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานฮาลาลตรงตามต้องการของตลาด และไปสู่ปลายทางคือการจำหน่าย และการปรับปรุงมาตรฐานต่างๆเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ และขยายตลาดออกไปให้เพิ่มมากขึ้นอีก ตรงนี้จะเป็นอีกจุดสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นไม่สงบในพื้นที่ด้วยการพัฒนา” นายนิพนธ์กล่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น