โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เลือกประธาน มูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ นายจักรพันธ์ บัณฑรเศรษฐ์ นั่งเก้าอี้ สานงานต่อ (ชมคลิป)

 เลือกประธาน มูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์   นายจักรพันธ์  บัณฑรเศรษฐ์  นั่งเก้าอี้  สานงานต่อ  (ชมคลิป) 
       ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้  ฝ่ายประชาสัมพันธ์/รายงาน

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2566   ที่อาคารมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   นายจักรพันธ์  บัณฑรเศรษฐ์   รักษาการประธานมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวาระในการประชุมในครั้งนี้เรื่องแจ้งเพื่อทราบการดำเนินกิจการมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์   สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดมาเป็นเวลานานแล้ว


  

 ทั้งนี้ทาง มูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์  จึงได้จัดให้มีการประชุม  เพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์คนใหม่ เนื่องจากครบวาระพร้อมทั้ง ได้แจ้งผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหาร  ชุดใหม่ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง    ต่อจากนั้นเป็นการเลือกตั้งประธานมูลนิธิคนใหม่หลังจากที่ได้ดำเนินดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่งมี นายจักรพันธ์  บัณฑรเศรษฐ์     ได้ดำเนินการเป็นประธานในการเลือกตั้งชั่วคราวซึ่งผลจากการเสนอรายชื่อและลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ได้เห็นชอบให้ นายจักรพันธ์  บัณฑรเศรษฐ์     ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ต่อไปสำหรับรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์  ชุดใหม่

   นายจักรพันธ์  บัณฑรเศรษฐ์  ประธานมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์   นายวิชิต  อบอุ่น และ นางเสริมสุข  คุณากรพิพัฒน์  รองประธาน  มูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ 

    ฝ่ายที่ปรึกษา  

   นายดำรงค์  โอฬารภักดี  

   นายเทวิน วงศ์นรากุล

    นายจรูญ  แย้มอิ่ม  

    นายเจริญลาภ  นราสัตยวงศ์

    นายประสิทธิ์ โรจน์วัชระภิบาล 

    นายทวี ดำมินท์ 

    นายชูชัย  ซิตสุวรรณ 

    นายศรีโรจน์  จตุรพธพรรัตน์ 

    นายพัฒนา หล่อตะกูล  

  ฝ่ายเลชานุการ  

  พ.ต.ต. สุชาติ รัตนสุวรรณ 

   นายสุเมธ อุปการัตน์

   ฝ่ายเหรัญญิก

   นางจรรยาภรณ์  ศรีสว่างวงศ์  

   นางสมพร  ลาภาพิพัฒน์  

   นางพัชรินทร์  นราสัตยวงศ์

   ฝ่ายสถานที่

   นายมนูญ  เพชรกาญจนมาลา   

   นายสุชาติ  แซ่จู 

   นายสมทบ  วิวัฒน์สกุลวงศ์ 

   นางจันศรี  สาระทำ

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์

   นายสมเกียรติ  จุฑามณี
  สถานที่ตั้ง สำนักงาน มูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์    แห่งใหม่ ได้เริ่มก่อตั้ง  เมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2518 ณ บ้านเลข 319 หมู่ที่2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 โดยมีวัตถุประสงค์  ส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   สงเคราะห์ประสบสาธารณภัย   และ สงเคราะห์จัดการทำศพอนาถา

    ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

  สำหรับฝ่ายกรรมการ 

   นางพันธ์ทิพย์ ภู่ตระกูล  นางวิน  แก้ววิเชียร   นางฉวีวรรณ  พรมพันธ์  นางวรรณี  เอกสัจจา  นางวนิดา  บุญธรรม  นางจัด  สุวรรณรังสี  นางสุนา  สายสมบัติ นางปราณี  พิพัธวัฒนาพันธุ์ นางสิริมาศ ลีมา นางไพจิตร  จุฑามณี   ส.ต.ท.ณัฐวุฒิ ขุนทอง นายอรุณ  พหุกรณีย์ นายอนุศักดิ์ แซ่อึ้ง  นายจิตร  ณ ศรีโต  นายคมกริช  ตระกูลเจริญพงศ์  นายชัยยุทธ  หล่อตระกูล   นายกงฝ่า  แซ่หว่อง  นายสุชาติ  แซ่จู และ นายสมศักดิ์ไทย  ไทยนิรมล นายอภิศักด์  หล่อตระกูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น