โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565

อบต.โคกสะตอ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะของเด็กในการดำเนินชีวิต(ชมคลิป)

 อบต.โคกสะตอ  จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะของเด็กในการดำเนินชีวิต(ชมคลิป)ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน ภาพข่าว

     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ว่าที่ ร.ต.สมบัติ  สิงห์คาร       นายอำเภอรือเสาะ  ให้เกียรติ เป็นประธาน  พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  ประจำปี 2565  ซึ่งมีนายมาหะมะ  ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ได้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์
    โดยมี มีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ  คณะอาจารย์  ครู นักเรียน โรงเรียนตาดีกา และประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

    นายมาหะมะ  ลาเต๊ะ  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การจัด แข่งขันวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนระดับตาดีกามีคุณธรรม จิรยธรรม เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอิสลามนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  มีจิตสำนึกในการทำ ความดี มีระเบียบวินัย มีความอดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและจงรักภักดีต่อสถาบน    มีความพยายามในการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง มีการกล้าแสดงออก สามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
     และเพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์กรการบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ผู้ปกครอง และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
       ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ช่วงเช้าจัดให้มีขบวานพาเหรดุริยางค์โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์และโรงเรียนตาดีกา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ศูนย์การเรียนรู้ประจำมัสยิด(ตาดีกา) จำนวน 9 แห่ง มีเด็กนักเรียน คณะครูจำนวน 700 คน       โดยจัดให้มีกิจกรรมขึ้นระหว่าง วันที่
13-14 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส     

   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น