โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พาณิชย์เดินหน้าเต็มที่ ผลักดันผู้ประกอบการภาคใต้ สู่เวทีส่งออกระดับโลก ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทย ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG

 พาณิชย์เดินหน้าเต็มที่ ผลักดันผู้ประกอบการภาคใต้ สู่เวทีส่งออกระดับโลก ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทย ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG

 


          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เดินหน้าเต็มที่ ผลักดันผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคใต้)  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ


โดยในปีนี้ได้มีการเพิ่มกิจกรรม Online Coaching การให้คำปรึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง เป็นการให้คำปรึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรก  ของโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านโลโก้ รูปแบบสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ แบบตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคใต้) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ในปีนี้มีผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 41 ราย จากจังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสตูล แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร หัตถกรรมท้องถิ่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ 20 ราย

          สำหรับกิจกรรมภายในวันงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ นิทรรศการ BCG Packaging Trend การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “เครื่องหมายการค้าสำคัญอย่างไรต่อ OTOP & SMEs” โดย คุณประสิทธิ์   คล่องงูเหลือมอุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมการพิมพ์ไทย หัวข้อ “BCG Model เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

         โดย อาจารย์ศุภเดช หิมะมาน หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อการยืดอายุอาหาร” โดย อาจารย์มยุรี  ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย และหัวข้อ “Packaging Design for E-Commerce and Import/Export”   

         


         

            โดย ดร.ณัฐกฤษณ์ บำรุงวงศ์ ที่ปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Workshop “การสร้างอัตลักษณ์ให้บรรจุภัณฑ์  (Product Positioning)         เชิงดีไซน์” และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ ซึ่งเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจจำนวน 58 คู่ มูลค่ารวม 3,304,500 บาท แบ่งเป็นมูลค่าการค้าทันที 108,500 บาท และคาดการณ์มูลค่าการค้าภายใน 1 ปี 3,196,000 บาท


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น