โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

อบจ.สงขลารุกเปิดโรงผลิตน้ำประปาพันล้าน

อบจ.สงขลารุกเปิดโรงผลิตน้ำประปาพันล้าน


สำนักข่าวโฟกัส

ภาพ / ข่าว : จุฑามาศ แก้วมณี , วุฒิ แก่นเจริญ 


สงขลา - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประเมิณความสนใจของเอกชน (Market Sounding)  โครงการโรงผลิตน้ำประปามูลค่า 1,250 ล้านบาท ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ
              วันนี้ (31 มี.ค.65) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประเมิณความสนใจของเอกชน (Market Sounding) โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องลากูน่า คิงแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา 


           นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงดำเนินการจ้างสำนักงานศูนย์วิจัย และให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท ไซน์ - เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

         ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ และทบทวนรายละเอียด ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจ สังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเงิน การลงทุน และการประเมินความสนใจของภาคเอกชน การจัดทำรายงานผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางกำกับดูแลการบริหารสัญญา และบริหารจัดการผลตอบแทนของภาครัฐ 

         ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การให้บริการสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

          ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ต่างๆ โดยการจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำ จัดทำระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา
          "จึงได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภค - บริโภคน้ำสะอาดถูกสุขอนามัย และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ตลอดทั้งปี" ดร.อับดลรอหมาน กล่าว 

          ด้าน นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผู้จัดการโครงการ เผยถึงประโยชน์ของโครงการว่า พื้นที่คาบสมุทรตอนบน จะมีแหล่งน้ำดื่ม 1 ลบ.ม. ประชาชนเขตพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ ในการอุปโภค และบริโภค รวมถึงสภาพเศรษฐกิจต้องดีขึ้น มีอำนาจการซื้อที่มากขึ้น 

           นายบัณฑิต สายวิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม กล่าวว่า จะมีการแบ่งโซนพื้นที่ให้บริการ ออกเป็น 2 โซน คือ โซนเหนือ ได้แก่ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ โดยมีโรงผลิตน้ำประปาอยู่ที่ อ.กระแสสินธุ์ ในส่วนของโซนใต้ ประกอบไปด้วย อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง อ.สิงหนคร โรงผลิตน้ำประปาตั้งอยู่ที่ อ.บางกล่ำ 
         "สถานีรับจ่ายน้ำประปา ประกอบไปด้วย ถังเก็บน้ำใสะดับต่ำกว่าพื้นดิน หอถังสูง และอาคารสูบจ่ายน้ำประปาแบบบ่อแห้ง (Dry pit) ระบบสูบจ่ายน้ำประปา ออกแบบให้มีจำนวนและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้น้ำในช่วงเวลาต่าง ๆ มีระบบสำรองการทำงาน และระบบควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำที่ผันแปรตามปริมาณการใช้งาน" นายบัณฑิต กล่าว 

          นางสาวศิริวรรณ นันทไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เผยว่า การลงทุนในครั้งนี้ใช้งบประมาณ ทั้งหมด 1,250.32 ล้านบาท แบ่งเป็นที่ดิน 97 ล้านบาท ระบบผลิตจ่ายน้ำประปา คลองอู่ตะเภา และกระแสสิทธุ์ 671.55 ล้านบาท สถานีรับน้ำ 6 พื้นที่ รวม 841.14 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 1,153.32 ล้านบาท 
            สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และขั้นตอนการศึกษาแผนดำเนินงาน รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และประเมินความสนใจของเอกชน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น