โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564

สมาพันธ์ไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมตัว เข้าพบ เลขาธิการ ศอ.บต.เพื่อหารือ แนวทางการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการสมาพันธ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยพุทธ (ชมคลิป)

 

สมาพันธ์ไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมตัว เข้าพบ เลขาธิการ ศอ.บต.เพื่อหารือ แนวทางการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการสมาพันธ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยพุทธ (ชมคลิป) 


         ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธชายแดนภาคใต้     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564  เวลา 10.0 น. ที่ผ่านมา  สมาพันธ์ไทยพุทธในพื้นที่ 3จังหวัด  4 อำเภอจังหวัดสงขลา ได้รวมตัวกันและเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ. พบ พลเรือตรีสมเกียรติ   ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อหารือและรับทราบแนวทางการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการสมาพันธ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยพุทธ และกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขใน โดยมี นายนันทพงษ์ สุวรรณรัตน์ ผอ.กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ)และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
       ในการนี้ โดยมีประธานและคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา  ซึ่งมี  นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสัง รักษาการประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย  พระครูวิสิฐพรหมคุณ  ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยจังหวัดนราธิวาส   นายวิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส นางพรนิดา ทองชุม ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดปัตตานี นายหิรัญเศรษฐ แสงเทียน รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา  เพื่อพบปะพูดคุย พร้อมทั้งยื่นหนังสือติดตามโครงการให้การสนับสนุน องค์กรไทยพุทธต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
        นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสัง รักษาการประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้กล่าวว่า   สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งยื่นหนังสือติดตามโครงการให้การสนับสนุน องค์กรไทยพุทธต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


      พร้อมผลักดันเข้าสู่โครงการไทยเข้มแข็งเพื่อเสริมศักยภาพของประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และการฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาเพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าไปเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
                  ทั้งนี้ พลเรือตรีสมเกียรติ   ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติข้อราชการของ ศอ.บต. ต่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเสมอภาคกัน โดยคำนึงถึงวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป  พร้อม เข้ารับฟังตามข้อเสนอของพี่น้องไทยพุทธ พร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น