โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นิพนธ์ บุญญามณี รมช. ,มหาดไทย เร่งแก้ไขน้ำท่วมเมืองสงขลา(ชมคลิป)

 นิพนธ์  บุญญามณี  รมช. ,มหาดไทย  เร่งแก้ไขน้ำท่วมเมืองสงขลา(ชมคลิป)นิพนธ์ 


          นิพนธ์ บุญญามณี  รมช. ,มหาดไทย  เร่งแก้ไขน้ำท่วมเมืองสงขลา สั่งการ ตั้งเจ้าภาพบูรณาการแผนร่วมท้องถิ่น เสนอขอรับงบประมาณแก้ไขฯ พร้อมประสาน กรมปภ. กรมชลประทาน เตรียมการเครื่องจักรขุดลอก ลดผลกระทบช่วงฤดูมรสุม 

 


    เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2564  ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราชภัฏสงขลา และบริเวณใกล้เคียง ตลอดแนวถนนกาญจนวนิชไปจนถึงห้าแยกน้ำกระจาย และพื้นที่เกี่ยวข้อง
 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
, โครงการชลประทานสงขลา , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยทักษิณ ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม

 

    นายนิพนธ์  กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราชภัฏสงขลา และบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนนกาญจนวนิชไปจนถึงห้าแยกน้ำกระจาย และพื้นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน โดยได้กำชับทุกหน่วยงานในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องของงบประมาณ แผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้เริ่มมีฝนตกลงมาในพื้นที่เพราะอยู่ในช่วงฤดูมรสุม ขอให้ทุกหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น รถแบ็คโฮ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน หากสิ่งใดพร้อมสามารถดำเนินการได้ ก็ขอให้ทำทันที เพื่อรองรับฤดูมรสุมที่จะมาถึง

 

    ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ของจังหวัดสงขลา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองการใช้เงินกู้ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 28,600,000 บาท ประกอบด้วย 1.โครงการแก้มลิงบ้านสะพานยาวพร้อมอาคารประกอบ วงเงิน 25 ล้านบาทหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการชลประทานสงขลา  2.โครงการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนสามแยกทุ่งหวัง - สงขลา ระหว่าง กม.9+500-กม.10+200 วงเงิน 3,600,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

 


    สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีการนำเสนอจากหน่วยงานต่างๆ ในหลายแนวทาง อาทิ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เสนอโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิมบนทางหลวงหมายเลข 407 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำและก่อสร้างอาคารระบายน้ำเชื่อมต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในซอยกาญจนวนิช 13 เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองสำโรง ขอรับการสนับสนุนจากงบกรมทางหลวง , เทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำเสนอโครงการปรับปรุงคลองสิ่งแวดล้อม บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ง , มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอการขุดลอกคูคลองในมหาวิทยาลัยเพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน , เทศบาลตำบลพะวง นำเสนอโครงการขุดลอกคลองตอเตี้ย คลองน้ำกระจาย คลองบางดาน และคลอง หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน (พะวง) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ง , แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สูบโคลนจากบ่อพักอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการล้างท่อ/ดูระบายน้ำในภารกิจส่วนที่รับผิดชอบ , การสำรวจท่อลอดทางเข้าสำนักงาน/อาคารบ้านเรือนให้ใด้มาตรฐาน รองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสม , ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดคูระบายน้ำจากห้าแยกน้ำกระจายลงสู่ทะเลสาบสงขลา

 

////////

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น