โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 (เขตตรวจราชการที่ 7 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน)

 

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ  ประจำปี 2564  (เขตตรวจราชการที่ 7  พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) 

 


วัน


ที่ 6 สิงหาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 7 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน(จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ในการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชน ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564  เขตตรวจราชการที่ 7  พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  (จังหวัดยะลา  ปัตตานี  และนราธิวาส)

 
ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส นายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 ในวันนี้  มีกิจกรรมที่จังหวัดนราธิวาส นำเสนอ จำนวน 3 กิจกรรม  คือ 

1. การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564  จำนวน  3  ประเภท ดังนี้

 - ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ คือ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบาเจาะ (สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.บาเจาะ)  จังหวัดนราธิวาส
 - ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล  คือ  คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางนาค  อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

 - ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน ฯ คือ  กลุ่มวิสาหกิจศูนย์แปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน  หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส

2. การคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564  คือ  ศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

3. การคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2564
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า  กิจกรรมพัฒนาชุมชน ทั้ง 3 กิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมการพิจาณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้กับเครือข่ายพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อีกด้วย และเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมมากที่สุด โดยปฏิบัติตามประกาศ ศบค. ที่มีการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น