จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และการพิจารณากลั่นกรองประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

 นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และการพิจารณากลั่นกรองประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปี  2564

นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี  2564  และการพิจารณากลั่นกรองประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปี 2564  จังหวัดนราธิวาส   วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองและการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี  2564  และการพิจารณากลั่นกรองประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปี 2564  ของอำเภอรือเสาะ  สุไหงโก-ลก และอำเภอสุไหงปาดี ณ ห้องประชุมพระนราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


 นายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า  การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ยองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)โดยมีกิจกรรมในการคัดสรรครั้งนี้ ประกอบด้วย  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข "  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน  ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และแผนชุมชนระดับตำบล ซึ่งทุกอำเภอได้ให้ความร่วมมือในนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆที่ประสบสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างกับหมู่บ้านอื่นๆต่อไป

 


สำหรับการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งในวันนี้มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ  กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมือบา อำเภอสุไหงโกลก และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบาโงมาแย อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้พิจารณาถึงบริบทของพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น