โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

 

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

 
         วันที่ 1 เมษายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายอนันต์  แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะเลขานุการร่วมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนราธิวาส (คสป.) พร้อมด้วย ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 


         การประชุมในวันนี้เป็นการประสานการทำงาน ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ให้มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในการประชุม มีดังนี้           1. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบต่อรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564           2. พระราชวินิจฉัย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด ครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ 14 จังหวัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 (เป็นการส่วนพระองค์)           3. แจ้งแนวทางในการดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)  ในเบื้องต้น จากการประชุมได้กำหนดวันเพื่อดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ในวันที่ 2627 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานอาหารปลอดภัย สู่ 4 ร  และการวางแผนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดอาหารปลอดภัย

           4. การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานพัฒนาชุมชนในฐานะเลขานุการร่วมได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 683/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นคณะทำงานที่เป็นปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           5. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย กลุ่ม value Diver 6  คณะ (D1 – D6) และกลุ่ม Enable Driven  6 คณะ (E1 – E 6)  ไตรมาสที่ 2

           6. ผลการดำเนินงานของคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำอำเภอไตรมาสที่ 2

           7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ไตรมาสที่ 2  

           8. ผลขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ไตรมาสที่ 2     

 


     


   ซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานฯ ร่วมกัน และได้หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายฯ การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น