โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

ขอเชิญ ร่วมส่งผลงานและประวัติเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย “ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน” ครั้งที่ 17 งานยกย่องประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่น รางวัล “สิงห์เข็มทอง” งานยกย่องประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่น” รางวัล “สิงห์เข็มทอง” ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

ขอเชิญ ร่วมส่งผลงานและประวัติเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศ  เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย  ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่ 17 งานยกย่องประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่น  รางวัล สิงห์เข็มทองงานยกย่องประกาศเกียรติคุณ   นักบริหารดีเด่นรางวัล สิงห์เข็มทอง”  ประจำปีพุทธศักราช 2564 โครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย "ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน"

ครั้งที่ 5 การพัฒนาสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การสื่อสารคมนาคม และการพัฒนาประเทศในทุกมิติมีความสำคัญ ในขณะการเติบโตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาของภูมิภาคในยุคอนาคตของประชาคมอาเซียนประเทศไทยสมควรสร้างความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมถึงความมั่นคงของประเทศ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาและความเข้มแข็งของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ท่ามกลางการแข่งขันระดับสากล การจัดการด้านการศึกษา การพัฒนาองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม มีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต่อองค์กร โดยหวังเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคี และเป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยยึดมั่นเข้าใจ
 และเข้าถึงในผลประโยชน์ของชาติ เป็นหลัก นำนโยบาย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องให้กำลังใจแก่บุคคล องค์กรทั่วไป ที่มีคุณธรรม มีความสามารถเป็นการสรรค์สร้าง ผู้นำไทยหรือผู้บริหารบุคคลองค์กร เพื่อรับมือและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงเป็นที่มาของโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลนักบริหารในการพัฒนาส่งเสริมในด้านต่างๆ

 
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

 - เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางการบริหารจัดการของบุคคล องค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน วิสัยทัศน์ จนประสบความสำเร็จในองค์กร หน่วยงาน และทุกสาขาอาชีพ

- เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

- เพื่อเป็นการสรรค์สร้างนักบริหาร ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของประเทศและการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง

สนใจร่วมผลงานและประวัติ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สนใจร่วมผลงานและประวัติ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

👑Contact Info👑

 

ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิเศษ

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทย(สว.นท)

 
Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC

 

E-mail: pattresia69@gmail.com

 

โทร.09-17-16-1555

 

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น