โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ พร้อมทั้งการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล

 โดยมีนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเ


ภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา (อสพ.) ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายอนันต์ แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดนราธิวาสคนใหม่ แล้วมีการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยกล่าวเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. การขยายผลการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และการรณรงค์การสวมใส่ผ้าทอ ผ้าถิ่นไทย 2. การดำเนินงานตามโครงการฯ แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 3. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” และ 4. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 1 - 2/2564  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ, 2.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร, 3.ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564, 

4.ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน,5.ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น,6.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่,7.ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์,8.รายได้

จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP, 9.ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้,10.ร้อยละของกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้,11.ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,12.ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ13.ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน

การประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผล ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น