โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิด กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

 นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิด กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)  
    วันที่ 29 มกราคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ  รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการแสดงพลังและสร้างความสามัคคีของอาสาพัฒนาชุมชน และยกย่องอาสาพัฒนาชุมชน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ เสียสละ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 สำหรับปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดยมี นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, นายอนันต์  แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอ,  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, ผู้นำอาสาการพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส
ในการนี้ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติเป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (สารถึงอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ทั่วประเทศเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน)  การมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ ประกอบด้วย 7 กิจกรรม คือ

1. การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

2. การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำ

ปฏิญาณตนของอาสาพัฒนาชุมชน

3. การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

4. การมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ อาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 

5. การมอบเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 

6. การจัดเวทีเสวนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  เรื่อง “ ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน” 

7. การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ              

ชายหาดนราทัศน์ 

 


    อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ที่ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนา  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน ในด้านต่าง ๆ อาทิ การสำรวจข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)


 การจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมอาชีพและ OTOP ซึ่งในการดำเนินงานตามภารกิจนั้น อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่มีงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจ


    ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่าง ผู้นำ องค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 

โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รวมทั้งกำหนดให้วันที่ 28 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เป็นวันครบรอบปีที่ 52 ของการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น