จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก " จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว "ALL SERVICES AS ONE

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  " จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว "ALL SERVICES AS ONE 

 


" วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร

เสนาธิการทหารรุ่นที่๖๒ "

          ตอนที่ ๒ 


วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ...คลังสมองหลักสูตรสูงสุดทางวิชาการทหารของกองทัพ ร่วมด้วย ๓ เหล่าทัพ กองทัพบก , กองทัพเรือ กองทัพอากาศ , พลเรือนวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของกองทัพไทยให้การศึกษาในเรื่องการปฎิบัติการร่วม ผสม  และ ยุทธศาสตร์ทหารซึ่งเป็นหัวใจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการให้แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทหาร การปฎิบัติการร่วมผสม และ วิทยาการอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและอำนวยการยุทธ ในการรักษาความมั่นคงของชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเพื่อผลิตนายทหารฝ่ายเสนาธิการให้ทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการร่วม ในการยุทธร่วมและหรือการยุทธผสมกับกองทัพพันธมิตร  เพื่อให้มีการร่วมมือและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสามเหล่าทัพ และ เพื่อให้นายทหารฝ่ายเสนาธิการมีความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนเหล่าทัพ ประชุมร่วมระหว่างชาติได้ จนกระทั่งได้มีการพัฒนาและยกระดับให้เป็น วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     ช่วงต้นรายการคืนคุณให้แผ่นดินท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบเกี่ยวกับวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปัจจุบันนี้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ ๖๒  ปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๔ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒

ผู้พันเบริ์ด พันเอก วันชนะ สวัสดี  รองโฆษกกระทรวงกลาโหม มาเรียนในหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ ๖๒ ด้วย

 

 เมื่อวันที่๑๑ - ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ที่ผ่านมา  หลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ ๖๒ ได้เดินทางดูกิจการหน่วยทหารในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นการศึกษานอกสถานที่ เพื่อเยี่ยมชมกิจการและชมการสาธิตของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยการนำนักศึกษาไปดูงานในพื้นที่จริง รู้จักสังเกตุ รวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฎิบัติงานทั้งในด้านของการบริหารทางทหาร ความรู้ทางทหารทั่วไปและหลักการบริหารอันเป็นวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาที่ ๑

 

  มาชมภาพและบรรยากาศการดูกิจการหน่วยทหารของหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒

ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น