โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มุมานะ 21 ชีวิต “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” รับคัดเลือก “บุคคลพิการตัวอย่าง” ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

 

มุมานะ 21 ชีวิต คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมีรับคัดเลือก บุคคลพิการตัวอย่างประจำปี 2563 (ชมคลิป)ขอนุญาตเพื่อเผยแพร่ ขอบคุณ ทีวีช่อง NBT

    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


   คนพิการ   "มักจะถูกมองว่าเป็นภาระและส่วนเกินของสังคม คนพิการไม่ครบกาย กับคนปกติธรรมดาทั่วไป แต่แท้จริงแล้ว   พิการของร่างกายที่ปรากฏให้เห็นเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอก    จิตใจเกินร้อย เพราะภายในนั้นทุกคนบนโลกนี้ต่างมีสิ่งดีในตัวของตัวเอง 

 


   


  เมื่อวันที่     7- 8 พฤศจิกายน2563 ที่ผ่านมา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการครั้งที่ 52 ขึ้นที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  (Hall 5)

     โดยต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเสมอภาคของคนพิการในด้านต่างๆ ทั้ง สุขภาพ อาชีพ หรือสวัสดิการ ที่คนพิการควรจะได้รับ 


    ทั้งนี้ พร้อมต้องการให้ทุกคนมองคนพิการว่า.. พวกเขามีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้หลากหลาย หลายมิติ
   ซึ่งสังคมจะต้องช่วยกัน ส่งเสริม แสดงถึงการยอมรับ ของสังคมไทย ว่ามีศักดิ์ศรีทัดเท่าเทียมคนปกติ      คนพิการที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป..


          การจัดงานปีนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ "คนพิการ  ชีวิตวิถีใหม่  ใต้ร่มพระบารมี  "  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้   นายอำพล  เสนาณรงค์  เป็นผู้แทนพระองค์เป็นองค์ประธาน เปิดงาน...วันคนพิการ  ครั้งที่ 52  ประจำปี 2563

              ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อคนพิการจำนวนหลายพันคนจากทั่วประเทศที่มาร่วมงานแล้ว ยังมีการจัดบู๊ธสำหรับให้คำปรึกษาหรือตอบปัญหาสำหรับผู้พิการในด้านต่างๆ เช่น รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมายของผู้พิการ การประเมินความพิการ การจดทะเบียนคนพิการ เป็นต้น 

            ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการ และประชาชน วันละ 5,000 ชุดด้วย

    สำหรับการรับรางวัลนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายอำพล เสนาวงศ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อเป็นองค์ประธานในการเปิดงานและพระราชทานรางวัลแด่บุคคลพิการตัวอย่าง  ๒๑ คน จากการคัดเลือกบุคคลพิการจะพิจารณาจากผู้พิการทั้ง  ๗ ประเภททั่วประเทศ ๑๓๑     

          โดยมี  นางวิไลวรรณ  ลายถมยา  เป็นประธาน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลพิการประเภทต่างๆ  ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการทั่วประเทศ  จำนวน  131 คน โดยมีบุคคลพิการ ที่มีความเหมาะสมได้รับการประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง จำนวน 18 คน  และสรรหาคนที่พิการเป็นที่ยอมรับของสังคมเพิ่ม อีก 3 คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 คนคน ดังนี้        พิการทางการเห็น จำนวน 2 คนได้แก่ 

              พิการแต่กำเนิด  นางลักษณา  ตั้งพูลพันธ์  กรุงเทพมหานคร

              พิการภายหลัง     นายวีรศักดิ์  ตั้งพูลพันธ์  กรุงเทพมหานคร

       พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  จำนวน  3 คน ได้แก่

                พิการแต่กำเนิด จำนวน 2 คน

 นายศิริชัย  กรุดสุข  จังหวัดสมุทรสาคร  นายเรืองยศ  สีโสฬสสกุล  กรุงเทพฯ(ประเภทสรรหา)

                พิการภายหลัง  นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์    จังหวัดนราธิวาส

           พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน  12 คน ได้แก่

                พิการแต่กำเนิด จำนวน  3 คน 

                         นายคมเมธ  เฮ้งสวัสดิ์  จังหวัดปทุมธานี  นางสาวศศิวิมล  ประดับมุข  จังหวัดปทุมธานี  นายปองยศ กลางอรัญ  จังหวัดเพชรบุรี

             พิการภายหลัง  จำนวน  9 คน 

                         นางสาวกรรณิการ์  ศรีวิจา  จังหวัดเชียงใหม่  พันตำรวจโท  ณัฏฐวัฒน์  พ่วงพร้อม  จังหวัดพิษณุโลก   นายศตพล   สุภณิตาเมธัส  จังหวัดราชบุรี    นายอภิชาต  สุ่มประดิษฐ  จังหวัดชัยนาท   นายไพฑูรย์  กิตติพัฒน์  จังหวัดเพชรบุรี  นายพรม  จุ้ยนาค  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  นายณัฏฐคม  ฐิติสิทธิวัฒน์  กรุงเทพ  นายเทิดเกียรติ  ฉายจรุง  จังหวัดมหาสารคาม(ประเภทสรรหา)  และนายสว่าง  ศรีสม  จังหวัดนนทบุรี (ประเภทสรรหา)

               พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  จำนวน  2 คน ได้แก่

                          นายวราพงศ์  แซ่แต้  จังหวัดนนทบุรี  นายวุฒินันท์  สิงห์เผ่น  จังหวัดอุบลราชธานี

               พิการทางสติปัญญา  จำนวน 1 คนได้แก่

                          นายถกลรัตน์  โปร่งสัวรรณ  กรุงเทพฯ

          และพิการทางออทิสติก  จำนวน  1 คนได้แก่

                         นางสาวนิซา  เก้าเอี้ยน  จังหวัดนนทบุรี

                  ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือการประกาศรายชื่อ"บุคคลพิการตัวอย่าง" ประจำปี 2562 ซึ่งมีทั้งสิ้น 21คน   ให้เป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563  เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ  ยกย่องให้เป็นบุคคลพิการตัวอย่าง เพื่อเป็นแบบอย่างในการต่อสู้โดยไม่ท้อถอย  จนประสบความสำเร็จ และเป็นอย่างที่ดีต่อไป

                             คนพิการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง จะได้รับโล่พระราชทาน และเงินรางวัลประทานนายอำพล  เสนาณรงค์ เพื่อเป็นการยกย่องให้กำลังใจแก่คนพิการที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

                                แต่สิ่งที่คนพิการฝากความหวัง ไว้กับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต้องช่วยกันส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้สามารถเข้าถึง  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างทัดเทียมกับคนทั่วไป

 


                   


   
  ครับ..   ถึงแม้จะพิการ  แต่จิตใจไม่ได้พิการและความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคของความสำเร็จและการทำดีแก่สังคมต่อไป

 

 

 

                         

     

 

 

 

       

               

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น