จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สกู๊ปพิเศษ ..คนเด่นปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563

 

สกู๊ปพิเศษ  ..คนเด่นปลายด้ามขวานชายแดนใต้

                       ว่าที่  ร.ต.จิรัสย์  ศิริวัลลภ  นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

                                        นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี   2563

            


             

    นายอำเภอถือเป็นตำแหน่งผู้บริหารของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ในการบริหารงานราชการในส่วนภูมิภาค  เป็นผู้นำนโยบายของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปในพื้นที่ ทั้งการบริหารงานและบูรณาการ ตามนโยบาลของรัฐบาล งานของทุกกระทรวง กรม ในพื้นที่อำเภอ

ทางกรมการปกครองจึงได้จัดให้มีโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลนายอำเภอแหวนเพชรถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้กับนายอำเภอ                   บรรรณาธิการ  ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  ได้รับเกียรติจากท่านในการนำเสนอ  “คนเด่นแห่งปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำชีวิตและผลงานของท่านมาประกาศไว้ ณ ที่นี้

            ว่าที่   ร.ต.จิรัสย์  ศิริวัลลภ  นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  อายุ 45 ปี เป็นชาว จังหวัดนราธิวาสโดยกำเนิด              

              จบการศึกษารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2539 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(การเมืองการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อปี  2541

                สำหรับประวัติการรับราชการ  -ปี 2540 บรรจุรับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

-ปี 2549 เจ้าพนักงานปกครอง 7 ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส  -ปี 2552 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  -ปี 2555 หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ศอ.บต.

-ปี 2555 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  -ปี 2557 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส  -ปี 2558 รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอบาเจาะ (เมื่อ 24 มีนาคม 2558)

  ปี 2559 นายอำเภอบาเจาะ (อำนวยการสูง) เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 จนกระทั่งปัจจุบัน

                ผ่านการศึกษาอบรม   โรงเรียนปลัดอำเภอ รุ่นที่ 151   โรงเรียนสืบสวนสอบสวน นักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 5 -ผู้บังคับหมวดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 21 โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 62   โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 71              การศึกษาดูงาน เมื่อปี 2547 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้ไปราชการต่างประเทศ ด้วยได้รับ

ทุนศึกษาดูงานจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นรายบุคคลตามโครงการ Internation Visitor Program ใน 6 รัฐ ของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วัน เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การจัดการชนกลุ่มน้อย การแก้ปัญหาแนวชายแดนเม๊กซิโก การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดการการพนัน และชุมชนมุสลิมในสหรัฐอเมริกา

 


     สำหรับ ผลงาน   รางวัลที่เคยได้รับ ได้รับการคัดเลือกจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมูลนิธิ) เป็นผู้ให้การสนับสนุนงานของโครงการฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          รับพระราชทานเข็มพระนาม สธ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร              ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาการเมืองการปกครอง (ระดับอำนวยการ) ประจำปี 2561 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  รางวัลคนดีศรีทักษิณ ประจำปี 2562 จากสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า  กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2562        จนกระทั่งได้รับการ คัดเลือก  นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563
               ว่าที่   ร.ต.จิรัสย์  ศิริวัลลภ  นายอำเภอบาเจาะ      ได้กล่าวถึงแนวทางในการปฎิบัติงานว่า ผมจะยึดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำหลักการทรงงาน นำการเปลี่ยนแปลง บูรณาการบริหารราชการอำเภอ ยึดโยงภูมิสังคม ลดความเป็นอื่น  เพื่อความสงบและสุขอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อภาครัฐ โดยบูรณาการในทุกภาคส่วนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน         ผมรู้สึกภาคภูมิใจ  นายอำเภอแหวนเพชร เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและมีประวัติอันยาวนาน ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ยกย่องเชิดชูนายอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในการขับเคลื่อนทั้งมิติพื้นที่ มิติหน้าที่ และวาระแห่งชาติ จากทุกกระทรวง กรม ออกสู่การปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และริเริ่มการพัฒนาต่างๆ ตามปรัชญาของการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน

                                นอกจากนี้นายอำเภอบาเจาะ ได้กล่าวอีกว่า  “ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นที่สุด ทั้งต่อตนเองและวงศ์ตระกูล ที่ได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ คัดเลือกให้เป็น นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 สิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ตัวกระผม เพื่อนข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชน ในอำเภอบาเจาะ ได้ร่วมกันทำงานให้หนักยิ่งขึ้น ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องอำเภอบาเจาะให้มากยิ่งขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใด คือการได้น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 เป็นธงชัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบ้านเมือง ในหน้าที่ของนายอำเภออย่างเต็มกำลังความสามารถ.        

          จากผลงานที่ได้ทุ่มเท ด้วยคติพจน์  ในการทำงาน    คนเราเลือกเกิดไม่ได้  แต่เลือกที่จะทำให้ชีวิตมีคุณภาพได้”   ซึ่ง ท่านเป็นผู้มีหัวใจเพียบพร้อมด้วยจิตวิญญาณนักปกครอง บำบัดทุกข์  บำรุงสุขแห่งความคิดอุทิศตนเพื่อประชาชนและแผ่นดิน    


        

                 

         ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ขอเป็นกำลังใจในการทำงาน ซึ่ง เป็นนักปกครอง เป็นที่ยอมรับด้วยความศรัทธา ที่ชาวบาเจาะ  ภาคภูมิใจ เป็นนายอำเภอบาเจาะ ของจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับเขต ระดับภาค และผู้บังคับบัญชาทุกระดับทั้งจังหวัดและจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเป็น นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 โดยได้รับรางวัลแหวนเพชร จากพลเอก อนุพาษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  มหาดไทย  ณ กระทรวงมหาดไทย ในวันที่  1 ธันวาคม  2563 นี้ เนื่องวันดำรงราชานุภาพ

 

           ประพันธ์  ฤทธิวงศ์

          บรรณาธิการปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น