โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ " ปลูกป่าได้อะไร..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 วันศุกร์นี้...มีคำตอบ "

 

 (ชมคลิป) ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙  ปลูกป่าได้อะไร..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 วันศุกร์นี้...มีคำตอบ "


 
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก" ปลูกป่าได้อะไร..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 วันศุกร์นี้...มีคำตอบ "

 

    ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

       สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙  
     จากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นับเป็นมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย และสร้างความปลื้มปีติให้ปวงชนชาวไทยด้วยเป็นวันที่ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี โดยสมบูรณ์ พระองค์พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทย ความว่า..


. "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" สะท้อนถึงพระราชปณิธาน และพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อจะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔  อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ พื้นที่ จำนวน ๒๘ ไร่

วน คือ ป่า (ต้นไม้)

วนเกษตร คือ ปลูกพืชหลายชนิด ผสมผสาน เกื้อกูลกัน โดยมีต้นไม้เป็นหลัก

ป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง คืออะไร ?

     ๑. ได้พออยู่ คือ ปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ และแปรรูปไม้ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย และจำหน่ายเป็นรายได้ เป็นความมั่นคงยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ ได้แก่ ตะเคียนทอง สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ เป็นต้น

     ๒. ได้พอกิน คือ ปลูกไม้กินได้ ไม้ผล สมุนไพร พืช ผักต่างๆ เพื่อกิน และรักษาโรค ได้แก่ สะตอ เนียง เหรียง ขี้เหล็ก มะนาว มะพร้าว ส้มโอ ฟัก มะขามป้อม มะม่วง เป็นต้น

     ๓. ได้พอใช้ คือ ปลูกไม้เพื่อใช้สอย เป็นเชื้อเพลิง จักสาน งานประดิษฐ์ เครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ กระถินเทพา สะเดาทอง จำปาเทียม ไม้ไผ่ หวาย ฝ้าย เป็นต้น

     ๔. ได้ความสมดุลระบบนิเวศ ธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหล่งกักเก็บน้ำ แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต วงจร ห่วงโซ่อาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ

     เริ่มต้นด้วยความ พอเพียง จากนั้นจะ มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนตลอดไป   และประโยชน์จากป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 

 


" ปลูกป่าได้อะไร ที่นี่มีคำตอบ "

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน๒๕๖๓

ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ และผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์

 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ประธานผู้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้ ป่า๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 


การเรียนรู้ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙

พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ

ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ ผู้ดำเนินโครงการการเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่างกองพลทหารราบที่ ๙

 

พันเอก ณัฐติพงษ์  ตะโกใหญ่ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙

 ผู้ช่วยผู้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔อย่างกองพลทหารราบที่ ๙

 


  อย่าพลาดติดตามชมศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ ประโยชน์ ๔ อย่างในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการ

 

 CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น