จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) " เราทำความความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " โครงการปรับปรุงซ่อมแชมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ๒๕ จังหวัดภาคกลาง

(ชมคลิป) " เราทำความความดี เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ "   โครงการปรับปรุงซ่อมแชมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ๒๕  จังหวัดภาคกลาง
" เราทำความความดี เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ "   โครงการปรับปรุงซ่อมแชมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ๒๕  จังหวัดภาคกลาง เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ ๑  กับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ   

 


มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน  "เราทำความดี  เพื่อชาติ  ศาสน์ กษัตริย์"

 ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส  โดยมี พลเอก ณงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ ๑  เป็นผู้ริเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช

 ๒๕๖๑ เป็นต้นมา และมี พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ได้สานต่อในการดำเนินโครงการ สำหรับการปฏิบัติงานจะดำเนินการโดย หน่วยทหารของกองทัพภาคที่ ๑  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดต่างๆ

 


โดยกองทัพภาคที่ ๑ ได้รับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในรูปแบบการบริจาคจากภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธา มีงานที่สำคัญ ๔ งานได้แก่

๑. การซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโเกาสในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร และ

๒๕ จังหวัดภาคกลาง ปัจจุบันดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๓๕ หลัง กรุงเทพมหานคร ๑๔๗ หลัง และต่างจังหวัด ๘๘ หลัง

๒. การปรับปรุงพื้นที่รกร้างในชุมชนแออัด

ให้เป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชนเพื่อเป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจ ปัจจุบันดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๕ แห่ง

๓. การมอบเตียงคนไข้ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๑๔๘ เตียง การมอบรถเข็น ให้กับผู้ป่วยปัจจุบัน

ดำเนินการแล้ว จำนวน ๗๒ คัน และการมอบที่นอนจำนวน ๗๑ ชุด

๔. การรับ - ส่งประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้ารับ

การรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามที่แพทย์นัด ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ๓๗๐ ครั้ง กองทัพภาคที่ ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ กรุงเทพมหานครและ ๒๕  จังหวัดภาคกลาง และที่มีที่ตั้งหน่วยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนผู้ยากจนและด้อยโอกาสเหล่านี้ จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะให้ความช่วยเหลือซ่อมแชมปรับปรุง บ้านพักที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควร มีศักดิ์ศรีพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ มีความปลอดภัยในชีวิต มีความสุขในความเป็นอยู่อย่างพอประมาณ

 ร่วมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวให้เกิดขึ้นกับพี่น้องคนไทยยั่งยืนต่อไป

 


" เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน "

 

พลโท ธรรมนูญ วิถี

แม่ทัพภาคที่ ๑  เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบบ้าน ให้กับพลทหาร ขวัญ สุขสุวรรณ สังกัด ร้อย บก.ทภ.๑ บ้านเลขที่ ๑ ม.๖  ต.บางยอ อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ เนื่องจากบ้านได้ประสบเหตุไฟไหม้ทั้งหลัง เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๓ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและการดูแลสวัสดิการของกำลังชั้นผู้น้อย โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ภายใต้โครงการซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในชุมชนแออัด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ๒๕ จังหวัดภาคกลาง ของกองทัพภาคที่ ๑ เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

 


  อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น