จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 50 ปี พระพุทธทักษิณ มิ่งมงคล ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว สมโภชเรือพระ 3 ต.ค. 2563 ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิด จัดโดย สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส (ชมคลิป) ประวัติพระพุทธทักษิก(เขากง)

 

        ขอเชิญร่วมงาน  ครบรอบ 50 ปี พระพุทธทักษิณ มิ่งมงคล ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว สมโภชเรือพระ   3 ต.ค. 2563     ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส    พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการ  ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิด   จัดโดย สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  (ชมคลิป)  ประวัติพระพุทธทักษิก(เขากง)

   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้
        สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส “สืบสานประเพณีไทย  “รวมใจรู้รักสามัคคี จัดโครงการ ๕๐ ปี พระพุทธทักษิณ มิ่งมงคล จังหวัดนราธิวาส งานประเพณีออกพรรษา  ตักบาตรเทโวโรหณะ  สมโภชเรือพระจากหลายพื้นที่และการสืบสานการแสดงศิลปะคณะ มโนราห์เดชาพัชร ศ.ธรรมนิตย์ ชมรมมโนราห์ศิษย์ครูเอก บ้านทุ่งงาย ต.ลำภู จ.นราธิวาส  ในห้วงพิธีเปิด 

           ณ  พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง)  วันที่ ๓  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๓  ตรงกับ วันแรม ๑  ค่ำ เดือน ๑๑  เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  

            โดยมี  พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ให้เกียรติมา เป็นประธานพิธีเปิด                   (ชมคลิป)  ขอเชิญร่วมงาน  ครบรอบ 50 ปี พระพุทธทักษิณ มิ่งมงคล จังหวัดนราธิวาส ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว สมโภชเรือพระ   3 ต.ค. 2563 ณ    ณ  พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส    พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการ  ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิด   จัดโดย สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส

 

        สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส “สืบสานประเพณีไทย  “รวมใจรู้รักสามัคคี จัดโครงการ ๕๐ ปี พุทธทักษิณมิ่งมงคล จังหวัดนราธิวาส งานประเพณีออกพรรษา  ตักบาตรเทโวโรหณะ  สมโภชเรือพระจากหลายพื้นที่และการสืบสานการแสดงศิลปะคณะ มโนราห์เดชาพัชร ศ.ธรรมนิตย์ ชมรมมโนราห์ศิษย์ครูเอก บ้านทุ่งงาย ต.ลำภู จ.นราธิวาส  ในห้วงพิธีเปิด  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง)  วันที่ ๓  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๓  ตรงกับ วันแรม ๑  ค่ำ เดือน ๑๑  เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  

           โดยมี  พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ให้เกียรติมา เป็นประธานพิธีเปิด

        พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล  เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ประทับขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ขวา ยกจีบเสมอพระอุรา  พระหัตถ์ซ้ายวางหงาย หน้าตักกว้าง 17 เมตร สูงจากฐานถึงยอด พระเกศบัวตูม 9 เมตร สูงจากเนินดินรอบเนินเขาจรดพระเกศบัวตูม 28 เมตร บนเนื้อที่ 142 ไร่ ตั้งอยู่อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสไปตามถนนสายนราธิวาส -ระแงะประมาณ 9 กิโลเมตร  พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลประดิษฐานกลางแจ้งเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

                ประวัติความเป็นมา ในการก่อสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล บนยอดเขากงนี้ ด้วยเหตุว่า  พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพุทธสถานมาแต่ทั้งโบราณโดยมีการค้นพบหลักฐานที่เป็นซากโบราณสถาน  อันเป็นส่วนประกอบของเจดีย์พร้อมทั้งเศียรพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายาน รวมทั้งโบราณวัตถุมากมาย ดังนั้น พุทธบริษัททั้งหลายจึงร่วมใจกันสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่บนยอดเขากง เพื่อให้เป็นศูนย์รวมทางใจของชาวพุทธ

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เริ่มวางศิลาฤกษ์โดย พล.เอกประภาส  จารุเสถียร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีสมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฎกษัตริยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2509 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2512   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมบรรจุดินจากสังเวชนียสถาน คือ ดินจากสถานที่ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระอุระเบื้องซ้าย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2513  จวบถึงวันนี้พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล จึงมีอายุครบ 50 ปี รวมเวลาก่อสร้าง 1,185 วัน ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 5,204,200 บาท(ห้าล้านสองแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นเงินที่ได้รับบริจาค จากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทั้งในกรุงเทพมหานครฯและภาคใต้

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ ทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสและชาวพุทธทั้งภาคใต้ ที่จะหล่อหลอมความรักสามัคคี สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้คงอยู่สืบไป

 

                             พระพุทธทักษิณ           มิ่งมงคล                      ให้ดลจิต

            ฤกษ์นิมิต                                50 ปี                           ที่สืบสาน

             จวบเพลา                             บรรจบ                                 ครบตำนาน                                         

             เพื่อชาวพุทธ                        กราบกราน                             ไหว้วันทา

     

                                                                      ผอ.กรีฑา  แดงดี   / ประพันธ์         สำหรับกำหนดการ  เวลา  08.00 น .พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ

                                       เวลา 10.00  น. เรือพระพร้อม    พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส

                                        เวลา 10.15 น.ประกอบพิธีเปิดงานและสมโภชเรือพระ  โดยพลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ให้เกียรติมา เป็นประธานพิธีเปิด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น