โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศปบ.จชต. จัดอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

ศปบ.จชต. จัดอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563 “เพื่อพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  และให้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับความรู้ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพในอนาคต

     สำหรับ การอบรมหลักสูตรพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  รุ่นที่ 1 ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบ ด้านเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสานได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

และนายมูฮำหมัด เถาวัลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอหนองจิก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครู จากสังกัด สช. และ กศน. เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น