โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศธ. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 “success 3”

 

ศธ. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 “success 3


“success 3ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ศธ. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 “success 3


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัตร เป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 “success 3ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางรัฐบาลจัดขึ้น


 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และดึงความสามารถด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ และความสามารถเฉพาะตัวที่แท้จริง โดยในปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,954 คน จาก 12 โรงเรียนในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอของสงขลา จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย

สำหรับนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 “success 3ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนในโครงการจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 409 คน จาก 8 โรงเรียน 


ประกอบด้วย โรงเรียนเฉลิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จำนวน 51 คน  โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จำนวน 58 คน โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จำนวน 64 คน โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จำนวน 51 คน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จำนวน 65 คน โรงเรียนละงูพิทยาคม จำนวน 33 คน โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จำนวน 45 คน และโรงเรียนเบตง "วีระราษฎรประสาน" จำนวน 42 คน


การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 “success 3ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาระดับที่สูงขึ้น และทราบถึงแนวทางการขอรับทุนต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา


 ตลอดจน สร้างการรับรู้ความเข้าใแก่ผู้ปดรอง ปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนในโครงการ โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกสมาคมสานฝันการกีฬาชายแดนใต้ ประธานชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ จำนวน 500 คน เข้าร่วม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น