จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) สตูล จัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

 (ชมคลิป) สตูล จัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
 สตูล จัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563


         นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณวัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล


 โดยมีพระครูปิยสีลวิมล เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์ กล่าวเจริญพร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสตูล ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


          โดยสถานีพัฒนาที่สตูล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย ได้จัดโครงการดังกล่าว โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ริเริ่ม โครงการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่ ป่ารักษาระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหาร 


      โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงาน พื้นที่สาธารณะ ศาสนสถาน ตลอดจนพื้นที่โครงการต่างๆ จำนวน 1,000,000 ต้น พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563


       

   สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น จำนวนกว่า 2,000 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ควนกาหลง  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งเป็นการช่วยปกป้องและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ บรรเทาภาวะโลกร้อน และรักษาความสมบูรณ์ของดิน รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น