โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นราธิวาส พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

 นราธิวาส พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 3 สิงหาคม  2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ  พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยนางสาวมณีรัตน์  ศูนย์จันทร์  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสาวอ  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ

  ลงพื้นที่ บ้านจือแร  หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ  เพื่อดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  โดยทีมวิทยากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านจือแร ดังนี้ 

     - สรุปผลและทบทวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
     - ประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ครั้งที่ 2 (หลังการพัฒนา) เปรียบเทียบผลของความสุขมวลรวม กับครั้งที่ 1

     - ประเมินระดับ  การพัฒนาของหมู่บ้านตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) 
     - สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบมีการขยายผลการดำเนินกิจกรรมการลดรายจ่าย

  เพิ่มรายได้  ส่งเสริมการออม  ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม และการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ สู่ครัวเรือนอื่นเพิ่มขึ้น และสนับสนุนการถอดองค์ความรู้ เพื่อเป็นความรู้ในการถ่ายทอด เป็นแบบอย่างแก่ครัวเรือน/หมู่บ้านอื่น  และค้นหาข้อบกพร่อง สรุปผลไว้เป็นฐานความรู้ในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

     การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ด้วยการส่งเสริมการดำรงชีวิตแบบ “พออยู่ พอกิน”  โดยครัวเรือนเป้าหมายมีความพึงพอใจ  ในวิถีชีวิต  และร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือกัน ก่อเกิดเครือข่ายสานสายใยความรู้ ทุกคนต้องมีใจเป็นหลัก  มีการปรับเปลี่ยนวิถีแบบผสมผสานเกิดการเรียนรู้  อันจะนำไปสู่ความ “กินดี อยู่ดี” 

 มีรายได้เลี้ยงตัวเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่การ “มั่งมี  ศรีสุข”  โดยมีนายเดรเลาะห์ นิยาแม ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น