โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดนราธิวาส

พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดนราธิวาส 


เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม  2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ  พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยนางสาวมณีรัตน์ ศูนย์จันทร์ พัฒนากรผู้ประสานตำบลสาวอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดนราธิวาส

 ณ แปลงสาธิตบ้านบือเจาะบองอ  หมู่ที่ 7  ตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ของนายมาหะมะสะบือรี มะเย็ง กำนันตำบลสาวอ  ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 80 คน โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้

ในวันที่ 1  -กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในการจัดเตรียมสถานที่ 
 -กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยทีมวิทยากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ 


ในวันที่ 2   -กิจกรรมบรรยายแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยความดีและความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ 

 -กิจกรรมบรรยายความเป็นมาและวัตถุประสงค์ กิจกรรม“โคก หนอง นา โมเดล” โดยทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

 -กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ  และการทำปุ๋ยแห้ง โดยทีมงานนักวิชาการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 

ในวันที่ 3   -กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก การเพาะพันธุ์กล้าไม้ และการร่วมเก็บผลผลิตมะนาว ณ บริเวณแปลงสาธิตบ้านบือเจาะบองอ 

กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และระดับอาชีพ คือ การส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดิน

 เพื่อให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืน โดยนำหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ครอบครัว ได้ดำเนินการเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการที่ให้มีการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชอาหาร แหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัย อย่างสมดุลให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง


 เพื่อช่วยให้ประชาชนและชุมชนทุกแห่งสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์มาช่วยให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นอีกแนวทางในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งมีหลายมิติ คือการดำรงชีวิตแบบ “พออยู่ พอกิน” การร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือกัน เกิดเครือข่ายสานสายใยความรู้ ทุกคนต้องมีใจเป็นหลัก  มีการปรับเปลี่ยนวิถีแบบผสมผสานเกิดการเรียนรู้


 โดยใช้หลักการบริหารพื้นที่ น้ำ ฟ้า ป่า อากาศ อันจะนำไปสู่ความ “กินดี อยู่ดี”  มีรายได้เลี้ยงตัวเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นำไปสู่การ “มั่งมี  ศรีสุข”  ต่อไป


     ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนและชุมชนทุกแห่งสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ได้ โดยเฉพราะช่วงวิกฤตโควิด-19

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น