โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงมุทิตา พระมหามานพ อติโรจโน เจ้าอาวาสวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร


ขอแสดงมุทิตา พระมหามานพ อติโรจโน  เจ้าอาวาสวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม  ได้รับการแต่งตั้งเป็น  เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร


    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้
      เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้เมตตาเป็นประธานมอบตราตั้งให้ พระมหามานพ อติโรจโน เจ้าอาวาสวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร และมอบตราตั้งตำแหน่งพระสังฆาธิการอื่นๆอีกรวม 7 รูป เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
      สำหรับประวัติ พระมหามานพ อติโรจโนอายุ 37 ปี พรรษา 17   เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร  วิทยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก ปริญญาตรี วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
2. สถานะเดิม ชื่อ มานพ คำโหย เกิดวันที่ 12 มิถุนายน 2526 ณ บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
3. บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ 10 กรกฎาคม 2542 ณ วัดไร่ดอน ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
4. อุปสมบท วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ณ วัดไร่ดอน ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
5. วิทยฐานะ
-1) พ.ศ. 2556 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดปัตตานี
-2) พ.ศ.2545 สอบไล่ได้ น.ธ.เอก สำนักเรียน วัดไร่ดอน ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
-3) พ.ศ.2551 สอบไล่ได้ เปรียญธรรม 5 ประโยค สำนักเรียน วัดไร่ดอน ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
-4) การศึกษาพิเศษ ผ่านการอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 21 พ.ศ. 2558
6. การดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์
-1) พ.ศ. 2561 เป็นเจ้าอาวาสวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม
-2) พ.ศ. 2561 เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร
-3) เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร
-4) วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น