โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้แทนหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมาธิการร่วมกัน ตามข้อบังคับที่ 80 วรรคสอง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้แทนหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  ร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมาธิการร่วมกัน ตามข้อบังคับที่ 80 วรรคสอง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 414 และ เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ(สว.)หมายเลข 413 อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้แทนหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  และพันเอกชัยวัฒน์  คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

  ร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมาธิการร่วมกัน ตามข้อบังคับที่ 80 วรรคสอง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตและ หารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น

 เกี่ยวกับการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เช่นปัญหาที่ดิน การขยายเขตไฟฟ้า ประปา การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม

 รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ 25 ไร่ ในเขตอำเภอสุไหงโกลก ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมได้แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และการลงพื้น พบปะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห้วงเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับดำเนินการต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น