จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบอาวุธปืนสั้นให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562


ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบอาวุธปืนสั้นให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

   เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น.  นายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิ วาส  มอบอาวุธปืนสั้นให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในคราวการประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน 2563
 สำหรับกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 4 ราย ในพื้นที่ 4 ตำบลของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่
 1. ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง
 2. ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส
3. ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ
 4. ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 จำนวน 4 ราย เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่
 1. ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
2. ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
 3. ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก
 4. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

 แสดงความยินดีกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 และทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

 โดยเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ดำเนินงานตามนโยบายของทางราชการ ทั้งด้านการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม ตลอดจน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของฝ่ายปกครองในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่ อย่างแท้จริงครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น