โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินกิจกรรมรับมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  ดำเนินกิจกรรมรับมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๓  นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์   นายอำเภอรือเสาะ มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส  จำนวน ๘ ทุน  เพื่อเป็นทุนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส

โดยประวิติความเป็นมาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เกิดจากที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง ๖ ปี

 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  จึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นปีเด็กสากล

ต่อมา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท  ไว้ในพระราชูปถัมป์  และพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”


แต่ในการดำเนินงานดังกล่าวยังขาดแคลนเงินทุนในการดำเนินการซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนความจำเป็นของเด็ก และยังมีเด็กยากจนและด้อยโอกาส ที่ยังยากไร้กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากท่านผู้มีเมตตาจิตอยู่เป็นจำนวนมาก โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้ด้วยการบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น