จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถต้านCOVID -19 บ้านบ่อหวี หมู่4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


   โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถต้านCOVID -19
บ้านบ่อหวี  หมู่4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 287-2-96 ไร่

พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

พันเอก มนิต   ศิริรัตนากูล   
รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค ๑

พันเอก กิตติ   คงหอม ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอสวนผึ้ง

นายธนบดี อินทะมาด ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี


      ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบให้ศูนย์อำนวยการ  จิตอาสาพระราชทาน ภาค ๑ สนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัย Covid-19 ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับ
ผลกระทบ ไม่มีงานทำ และพากันเดินทางกลับบ้าน สำหรับการเตรียมโครงการฯ ทางศูนย์อำนวยการ  จิตอาสาพระราชทาน ภาค ๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี จึงงมอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการจิต อาสพระราชทาน กองพลพัฒนาที่ ๑

เข้ามารับผิดชอบในการวางแผนและประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือและขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบจิตอาสา โดยในระยะที่ ๑ จะเป็นการปรับโครงสร้างด้วยการขุดบ่อน้ำและปรับพื้นที่เป็นแปลงเกษตร รวมทั้งการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ จะต้องใช้เครื่องมือช่างเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการประสานงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก ท่านเจ้ากรมกรมการทหารช่าง, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ แขวงการทางราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลพัฒนาที่ ๑ จะควบคุมและกำกับดูแลการเตรียมงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้กำหนดไว้อย่างเต็ม


   กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ ได้ดำเนินการโครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำภายในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กรมการทหารช่าง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ ๑๓
กรมทางหลวง และกรมชลประทาน ร่วมกันดำเนินการ โดยเข้าดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำ
จำนวน ๓ แห่งโดยใช้รูปการดำเนินการ แบบโคก หนอง นาโมเดล (30-0-0 ไร่ ) มาประยุกต์ใช้ในการขุดบ่อดังกล่าว ลักษณะการดำเนินการประกอบด้วย

งานสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดระดับและพื้นที่ดำเนินการ งานถากถางขึ้น งานขุดบ่อกักเก็บตามแบบที่กำหนด งานขุดคลองไส้ไก่
และงานปรับปรุง ภูมิทัศน์พื้นที่รอบบ่อ ซึ่งภายหลังการดำเนินการจะเป็นแหล่งที่ใช้ใน การเกษตรในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เป็นแหล่งอาหารสำหรับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น