โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 "ชาวนราร่วมใจ สืบสานปลูกป่า 100 วัน 100 ล้านตันทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ" (มีคลิป)

อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 "ชาวนราร่วมใจ สืบสานปลูกป่า 100 วัน 100 ล้านตันทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ" (มีคลิป)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า อำเภอรือเสาะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดโครงการปลูกป่า 100 วัน ชาวนราร่วมใจ สืบสาน ปลูกป่า 100 ล้านตันทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศน์และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ ย้ำเตือนให้ทุกคนทุกวัย ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ


 ช่วยกันรณรงค์การรักษาป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยกันถ่ายทอดเรื่องราวของกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ให้ตระหนักรักษาต้นไม้เพื่อประเทศชาติมีความอุดมสมบูรณ์


ด้านนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต


 ซึ่งวันนี้นายอำเภอรือเสาะได้มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอรือเสาะ จำนวน 10 แห่ง คือ เทศบาลตำบลรือเสาะและองค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่งๆละ 100 ต้น รวม 1,000 ต้น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1,000 ต้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)และผู้นำสตรี 1,000 ต้น รวมทั้งสิ้น 3,000 ต้น

โดยมีการปลูกนำร่องในช่วงภาคเช้าที่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี เนื้อที่ 5 ไร่ โดยมีนายอาหามะฟารี โละมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีและนางนารีรัตน์ ลาเตะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

 ส่วนในภาคบ่ายได้ปลูกที่บริเวณบึงบัวบากง เนื้อที่ 150 ไร่ โดยมีนายสรยุทธ์ สะมะแอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะและนายภักดี นิเต็ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก ส่วนตำบลอื่นๆก็จะไปปลูกที่บริเวณสาธารณะประโยชน์ไปทั่วทุกตำบลหมู่บ้าน

วันนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ จนประสบความสำเร็จด้วยดี และทุกคนบอกว่าจะดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น