โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สว. สวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการบูรณาแบบมีส่วนร่วมฝ่าด่านวิกฤติการณ์การระบาด โควิด-19 เพื่อการขับเคลื่อนประเทศของคณะ กมธ.อววน.วุฒิสภา


 สว. สวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการบูรณาแบบมีส่วนร่วมฝ่าด่านวิกฤติการณ์การระบาด โควิด-19 เพื่อการขับเคลื่อนประเทศของคณะ กมธ.อววน.วุฒิสภา
   

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563    เวลา 08.30 - 09.30 น. การจัดประชุมออนไลน์ 2 คณะ ต่อเนื่อง
     การประชุม คณะที่ 1 นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการบูรณาแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน กมธ.อววน. กับ

    เวลา 10.00-12.20  น. ประคณะใหญ่ คณะที่ 2 พล.อ.อ.ประจิน จั่นต่อง เป็นประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม สภาวุฒิ
 1. ประเด็นการประชุม
      1.1 สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ต่อการจัดการศึกษาและการระดมแนวคิดเสนอทางออกกระบวนการเรียนและการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมไทย
     1.2 สถานการณ์การตกงานและการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และการสร้างอาชีพการรองรับภาวะการว่างงานจากภาวะการระบาด โควิด-19
   1.3 การฟื้นฟูและส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสังคมชุมชนเชิงพื้นที่ โดยเสนอให้สถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนชุมชน โดยการฟื้นฟูฐานอาหารเพื่อการโภค การจำหน่าย จ่ายแจกให้ชีวิตรอดปลอดภัย จากการระบาดโควิด-19


2. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมาธิการ 4 คณะ
    2.1 คณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษา
   2.2 คณะอนุกนรมาธิการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   2.3 คณะกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์
   2.4 คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และการปฏิรูป
3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ และการประชุมครั้งต่อไป(14/05/63)
     การประชุมครั้งนี้ การนำเสนอของกรรมาธิการที่เข้มข้นอย่างยิ่ง
    ในส่วนของคณะอนุกรรมาธิการบูรณาแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้สรุปรายงาน
ประเด็นที่

  1. การติดตามผลการขับเคลื่อนงานสร้างต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
      1.1 การขับเคลื่อนงานเครื่องข่ายเตรียมการสร้างความพร้อมให้กับชุมชนเพื่อสร้างฐานอาหารการอยู่รอดปลอดภัย ฝ่ายวิกฤตการณ์การระบาด โควิด-19 ร่วมกับเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง
    1.2 ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมสร้างต้นแบบการพัฒนาร่วม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับ มทร.ศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่และไสใหญ่)ร่วมกับปศุสัตว์ เกษตรจังหวัด โครงการพระราชดำริ ภาคเอกชน มูลนิธิและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ 1) การถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงโคขุนพื้นที่หลังเทือกเขาหลวง  2) การส่งเสริมการปลูกพริกและปลูกพริกไทยดำ(บนต้นปาล์ม) 3) การส่งเสริมการปลูกพืชการผลิตเครื่องแกงปักษ์ใต้ 4. การส่งเสริมการเลี้ยงปูดำในนากุ้งร้าง และ 5.เครือข่ายการจัดการศึกษาและการบูรณากลุ่มอาชีพ และ มรภ.ขับเคลื่อนสร้างตลาดออนไลน์ "หลาดราชภัฏ" เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

       "งานวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช"

นายขุน  เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
นครศรีธรรมราช
2/05/6

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น