จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ ให้โครงการทหารพันธุ์ดีและชาวบ้านรอบค่าย ปลูกผักและเลี้ยงปลา โครงการต่างๆ ของชัยพัฒนาขายผักให้ประชาชนราคาถูก “

   พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ ให้โครงการทหารพันธุ์ดีและชาวบ้านรอบค่าย ปลูกผักและเลี้ยงปลา โครงการต่างๆ ของชัยพัฒนาขายผักให้ประชาชนราคาถูก “

         กองทัพภาคที่ ๑  พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑ ดำเนินการโครงการ “ ทหารพันธุ์ดี “  มณฑลทหารบกที่ ๑๓
พลตรี ธนสิน สุขโข  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓  จังหวัดลพบุรี


​โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” เป็นโครงการตาม
พระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อสะสมสำรองไว้สำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

อีกทั้งส่งเสริมให้ทหารได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ
และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่หน่วยทหารสามารถผลิตได้จะพระราชทานให้กับ น้องๆ พลทหารที่ปลดประจำการ และมีความสนใจด้านการเกษตร ได้นำไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง

 เพื่อเป็นการลดรายจ่าย ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้อีกด้วย
การนำผักออกมาขาย ยังเป็นการลดความเสี่ยง และลดการติดเชื้อไวรัสให้กับประชาชน ที่จะต้องไปซื้อสินค้าในพื้นที่ที่มีการชุมนุมของคนเป็นจำนวนมากอย่างตลาดสด ตลาดนัด
และที่สำคัญก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงตั้งพระทัยไว้ สำหรับ โครงการ
    “ทหารพันธุ์ดี”

​​ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหาย ก็จะได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักมีมาตรฐานได้อย่างทันท่วงที
ซึ่งประชาชนก็จะสามารถนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ครัวเรือน และนำมาใช้ประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบโดยไม่จำเป็น

และ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคผักแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับพี่น้องประชาชน นับเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีได้อีกทาง

   ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 มีผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของกำลังพล ครอบครัว และประชาชนโดยทั่วไป ตามกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงให้มีการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในหน่วยทหาร
ทรงให้นำผลผลิตที่ได้นำมาบริโภค และจำหน่ายในราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชน
ดังนั้นในการปฏิบัติตามกระแสรับสั่ง จึงได้มีการน้อมนำมาปฏิบัติโดยการขยายผลมอบเมล็ดพันธุ์ที่ได้นำมาแจกจ่ายเพื่อไปเพาะปลูกภายในชุมชน

ใช้พิ้นที่ว่างเปล่า ภายในหน่วยทหารให้เกิดประโยชน์ ได้ผลผลิตมาบริโภค
ในครัวเรือน และนำมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายในครัวเรือนต่อไป

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน
พลตรี ธนสิน สุขโข  ผบ.มทบ.๑๓ เกี่ยวกับโครงการทหารพันธุ์ดึ  มณฑลทหารบกที่ ๑๓
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ
CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น