โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ นำทีม รศ.ดร.สมพร ณ นคร ผู้ชำนาญการ กมธ.อววน. ดร.สมคิด ชัยเพชร คณบดีและคณะอาจารย์คนหนุ่มสาวจากคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มรภ.นครศรีธรรมราช และอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน กมธ.อววน.วุฒิสภา


   
สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ นำทีม รศ.ดร.สมพร ณ นคร ผู้ชำนาญการ กมธ.อววน. ดร.สมคิด  ชัยเพชร คณบดีและคณะอาจารย์คนหนุ่มสาวจากคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มรภ.นครศรีธรรมราช และอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน กมธ.อววน.วุฒิสภา

วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย.63     สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ นำทีม รศ.ดร.สมพร ณ นคร ผู้ชำนาญการ กมธ.อววน. ดร.สมคิด  ชัยเพชร คณบดีและคณะอาจารย์คนหนุ่มสาวจากคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มรภ.นครศรีธรรมราช และอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน กมธ.อววน.วุฒิสภา

        ประจวบเหมาะ ภักดีชน  เจ้าของโรงงานกิจการเครื่องแกง "ตราครัวแม่เอก" ลุ่มน้ำปากพนัง พบ ทีมของ วีระพงศ สกล   ประธานสหกรณ์ และ
    นายกฯ เชษฐ์ จันทร์แก้ว ผู้บริหาร อบต.ควนชะลิก และสมาชิกกลุ่มปลูกพริก  ในพื้นที่ ตำบลควนชะลิก  อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

   ท่านนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์เนื้อเหยื่อนาบอนพร้อมสนับสนุนต้นพันธ์ุที่เกษตรกรต้องการปลูกพันธุ์และการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจรองรับอย่างเข้มแข็ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง


      เป้าหมาย เพื่อพบกลุ่มปลูกพริก ค้นหาโจษท์วิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกพริกอาหารปลอดภัย เกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และราคาที่มีมาตรฐาน สร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งกับเกษตรกรอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


     "ตามพระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงห่วงใยคนพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ติดอยู่กลุ่มพื้นที่อยากจน  
และพระองค์มีความเชื้อว่า หากผู้คนมีอาชีพ มีงานทำอย่างมั่นคง ประชาชนก็จะอยู่กับพื้นที่ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จึงมีทั้ง "บ้านพ่อ"ที่ปากพนัง และบ้านเนินธรรมมัง ศูนย์ผ้าทอศิลปาชีพ  "บ้านแม่" ที่เชียรใหญ่ จึงเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช"

นายขุน เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
นครศรีธรรมราช
27/04/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น