โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัม มาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัม มาชีพชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัม มาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 เมื่อ  วันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๓  นายอับดุลนัสเซอร์  หะมิ  พัฒนาการอำเภอรือเสาะ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  ดำเนินการจัดประชุมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม  ได้แก่วิทยากรสัมมาชีพจากหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน  ๑๕ หมู่บ้านๆ ละ ๕ คน / ทีมวิทยากรสนับสนุนจากหมู่บ้านสัมมาชีพ ปี ๖๐ - ๖๒ จำนวน ๓๐  คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ/เครือข่าย จำนวน ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ คน  ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ


  ในการนี้ทีมวิทยากรได้ให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน/บทบาทหน้าที่วิทยาสัมมาชีพชุมชน/การสร้างเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชน/การจัดทำเมนูอาชีพ เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่วิทยากรสัมมาชีพชุมชน  เพื่อสร้างความพร้อมแก่วิทยากรสัมมาชีพให้สามารถจัดการฝึกอบรมอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น