โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(มีคลิป) คปต.ส่วนหน้า นำทหารผ่านศึกผนึกกำลังจิตอาสาสัมมนาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 (มีคลิป) คปต.ส่วนหน้า นำทหารผ่านศึกผนึกกำลังจิตอาสาสัมมนาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน       ที่โรงแรม บีพี สมิหลาบิช สงขลา  เครือข่ายทหารผ่านศึก ร่วมกับจิตอาสาสถานีวิทยุชุมชน ระดมความเห็นสะท้อนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในงาน "ประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้" ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า        ระหว่างวันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์  2563 ณ  โรงแรม บีพี สมิหลา  บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา          โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลโท อำนาจ นาคศรี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า)   พลเอก นรินทร์พร  ขุนนาค ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลตรี มาโนช อันจันทร์ รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โฆษกชาวบ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม


              ผลการสัมมนาครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีความเห็นร่วมกันว่า ปัญหาใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากเหตุรุนแรงในแล้ว ปัญหายาเสพติด เป็นอีกอีกประการหนึ่งซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขโดยเริ่มตั้งแต่ ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดติดพี้นที่  ต้องช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่  เพื่อติดตามจับกุมดำเนินคดีอย่างจริงจัง ไม่ใช่จับแล้วปล่อยและจับใหม่ทำผลงาน รวมทั้งครอบครัวมีส่วนสำคัญที่ต้องป้องกันบุตรหลานไม่ให้เข้าใกล้ และต้องกล้าที่จะยอมรับความจริงเมื่อมีการติดยา โดยถือว่าเป็นผู้ป่วยซึ่งต้องให้การบำบัดและดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้กลับไปติดอีกครั่งหลังรักษาหาย       อย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาแล้ว ขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามยังเป็นตัวการสำคัญของการแพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องจากทำตัวเป็นผู้ค้าเสียเอง ซึ่งปรากฎให้เห็น และเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง อันนี้ยากมากต่อการแจ้งเบาะแส เพราะไม่มีผู้กล้าแม้จะรับประกันด้านความลับก็ตาม

       นอกจากปัญหายาเสพติดที่มีเจ้าหน้าที่เป็นตัวการแล้ว ที่สัมมนายังมีความเห็นว่า พฤติกรรมอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่เป็นอีกปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน อย่างเช่นการทุจริตประพฤติมิชอบ การเรียกรับผลประโยชน์

      ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นเงื่อนไขความไม่สงบในพื้นที่ ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม อย่างกรณีการเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าทำงานกับทางราชการ แม้กระทั้งการสมัครเป็นอาสาสมัครประเภทต่างๆ ซึ่งรับบ่อยและจำนวนมากในปัจจุบัน ยังเรียกเก็บเป็นหลักแสนในบางที่ รวมทั้งการขาดจิตสำนึกการให้บริการที่ดีต่อประชาชน ทำตนเป็นนายคนเริ่มมีให้เห็นหลายแห่งหลายหนในปัจจุบัน 

       

       ในการสัมมนาครั้งนี้ มีความที่เห็นตรงกันอีกอย่างหนึ่งคือเสนอต่อผู้แทนพิเศษของรัฐบาลให้มีการอบรมคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลใหกับข้าราชการ เพื่อให้ ลด ละ เลิก พฤติกรรมทั้งการช่อราษบังหลวง  ทำตนเป็นนายคน คืนความเป็นธรรมให้สังคม   สร้างความเสมอภาค ความรักสมัครสมานระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ให้สอดรับคำว่า "ประชารัฐ" วาทกรรมกรรมที่ถูกคัดสรรเป็นนโยบายแห่งรัฐในปัจจุบัน   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น