โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนเทศบาล ๖ (ประชาสันติ์) อ.เบตง จ.ยะลา เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล ๖ (ประชาสันติ์) อ.เบตง จ.ยะลา เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล ๖ (ประชาสันติ์) เทศบาลเมืองเบตง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก มีนักเรียน  140 คน ครูและบุคลากร 14 คน  จากการที่ได้เข้าไปสัมผัส ทำให้รู้ว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถดูได้จากการกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายถนอม  คงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ (ประชาสันติ์) ได้มอบนโยบาย การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยผ่านการนิเทศการสอน ตามแนวคิดของกลิ๊กแมน ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและตัวนักเรียน การออกแบบพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน การนำรูปแบบการนิเทศการสอนไปใช้ และการประเมินรูปแบบการนิเทศการสอน จากการพัฒนารูปแบบดังกล่าวทำให้ครูผู้สอน(ผู้รับการนิเทศ) มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของครูที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังการใช้รูปแบบกานิเทศตามแนวคิดของกลิ๊กแมน ได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังให้ครูจัดโครงการรักการอ่าน ขึ้น โดยมีกิจกรรมการอ่านหนังสือทุกวัน วันละ 5 คำ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า การจัดทำบอร์ดให้ความรู้ในโอกาสหรือวาระต่างๆ  ผ่านกระบวนการ PDCA ตั้งแต่ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติตามแผน ขั้นตรวจสอบและประเมินผล และขั้นปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งจากการประเมินโครงการแล้ว ทุกขั้นตอนอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งผลการจัดโครงการทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้ดีขึ้น และมีนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกน้อยลง หรือเกือบเป็นศูนย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ (ประชาสันติ์) ได้ฝากข้อคิดว่า “เยาวชนของประเทศไทย ยิ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องได้รับการดูแลฝึกฝนให้เกิดทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การอ่านออกเขียนได้ก็เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมาก ในการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ซึ่งโลกปัจจุบันเราสามารถหาความรู้ได้จากสื่อหลายๆ อย่าง ถ้าเด็กๆ มีเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งความรู้นั้น นั้นแหละครับ คือ หน้าที่ที่โรงเรียนต้องทำ”    โยธิน  ประชามติรัฐ  ทีมข่าว  อ.เบตง จ.ยะลา  รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น