โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

พระครูโฆษิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม/ประธานกองทุนที่ดิน เผย เพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งผลการดำเนินการ วัดบูรพาราม/กองทุนที่ดิน


     
      พระครูโฆษิตสุตาภรณ์    เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม/ประธานกองทุนที่ดิน  เผย  เพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้   แจ้งผลการดำเนินการ วัดบูรพาราม/กองทุนที่ดิน

       ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  ฤทธิวงศ์/ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

    จากกรณีที่เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ได้ลงสื่อโลกโซเชียล  ร่วมด้วยช่วยกัน..ผู้ใจบุญต่อยอดเพื่อขออนุเคราะห์รับบริจาค ที่ดิน เพื่อ ต้องการบริเวณวัดบูรพาราม ในพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี  
      ปรากฏว่ายอดเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา จำนวนเงินทั้งสิ้น  6,082,990 บาท( หกล้านแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

        ซึ่งเป็นที่กล่าวขานในมุมมองทัศนคติต่างๆนาๆให้เกิดความสับสนข้อเท็จจริงก่อให้เกิดประเด็นต่างๆในโลกโซเซียล ที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจกันในบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งหลายๆท่านได้สอบถามเรื่องนี้..ในการให้นำเสนอข้อเท็จจริงความคืบหน้า...

       พระครูโฆษิตสุตาภรณ์    เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม/ประธานกองทุนที่ดิน    แจ้งผลการดำเนินการ วัดบูรพาราม/กองทุนที่ดิน
     เจริญพร ผู้ร่วมสายธารบุญทุกท่าน อาตมาภาพ พระครูโฆสิตสุตาภรณ์(ท่านขาว) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม/ประธานกองทุนที่ดิน ภายใต้กองทุนเติมบุญ ของศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขับเคลื่อนผ่านสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่อาตมาภาพได้แจ้งรับสายธารบุญเมื่อวันที่ 11-16 ธันวาคม 2562 โดยอาตมาภาพได้แจ้งยอดเงินณวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 6,081,990 บาท นั้น

      อาตมาภาพจึงขอแจ้งผลการดำเนินการตามแผนงานและรายละเอียด โดยสรุปดังนี้
1. ยอดเงินรับสายธารบุญสมทบซื้อที่ดินตามวัดบูรพารามเปิดรับตั้งแต่วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 6,081, 990 บาทตามที่แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น 
2. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จัดซื้อที่ดินจำนวน 13 ไร่ 1 งานเศษ ในราคา 1,100, 000 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)
3. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่บ้านศรีภิญโญ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการมอบที่ดินเพื่อถวายสร้างวัดและเพื่อใช้ประโยชน์แก่ชุมชนจำนวน 18 ไร่เศษเป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท)
4 . จัดซื้อที่ดินที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เนื้อที่จำนวน 36 ไร่เศษ โดยซื้อขายกันราคาเป็นเงิน 3,50,000 บาท(สามล้านห้าแสนบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารที่ดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสัปดาห์หน้า(ไม่เกินวันที่ 17 มกราคมนี้)

        สรุปใช้จ่ายเงินไปแล้วทั้งสิ้นตามข้อ 2 ถึงข้อ 5 เป็นเงินจำนวน 6 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นการจัดซื้อที่ดิน อาตมาภาพจะแจ้งให้ทราบต่อไป

          อาตมาภาพขอแจ้งต่อผู้ร่วมสายธารบุญทุกท่านว่า การดำเนินการของวัดบูรพารามและกองทุนที่ดิน ได้ดำเนินการใช้เงินข้างต้นอย่างมีระบบ มีแผนงาน มีการกลั่นกรองจากคณะกรรมการของกองทุน และอาตมาภาพในฐานะเจ้าอาวาสวัดบูรพารามประธานกองทุนที่ดิน ผู้ซึ่งเป็นผู้เปิดรับสายทำบุญในนามของวัดในครั้งนี้ได้ เดินไปตามวัตถุประสงค์ของวัดและกองทุนที่มีเจตนาเพื่อประโยชน์และความมั่นคงพระพุทธศาสนาและชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดซื้อที่ดินแต่ละรายการแต่ละแปลงดังกล่าวนั้น กระทำด้วยเหตุและปัจจัยที่พิจารณาด้วยความรอบคอบภายใต้ความจำเป็นและเร่งด่วนตามความเดือดร้อนเป็นหลักเกณฑ์พิจารณา ทั้งนี้การดำเนินการของอาตมาภาพและกองทุนที่ดิน ดำเนินการเพื่อรักษาและป้องกันที่ดินไว้สำหรับชาวพุทธและพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญ

            ในโอกาสนี้ อาตมาภาพขอเจริญพร ขอบใจและอนุโมทนาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สำเร็จไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากผู้ร่วมสายธารบุญด้วยดีตลอดไป
          ท้ายที่สุดนี้ อาตมาภาพขออาราธนาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ญาติโยมผู้ร่วมบุญทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกคนทุกท่านเทอญ

พระครูโฆษิตสุตาภรณ์    เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม/ประธานกองทุนที่ดิน
                     11 มกราคม 2563
   ติดตามอ่านรายละเอียดเอกสารที่เป็นลายสัญญาลักษณ์อักษรได้เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น