โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

สกู๊ป.. สัมภาษณ์พิเศษ พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ. 46


                     สกู๊ป..     สัมภาษณ์พิเศษ    พันเอก  ทรงเดช  สุกนุ้ย
                                                ผบ.ฉก.ทพ.46ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน


        บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเปิดใจ  ผบ.ฉก. ทพ. 46 คนใหม่  ผู้ที่มีความตั้งใจและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในการทำหน้าที่ รักษาความมั่นคงของชาติ  เพื่อความสงบสุขของสังคมและชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการจะนำสันติสุขมาสู่ชายแดนใต้  ยึดมั่นด้วยอุดมการณ์ในการทำงาน “การเอาชนะที่จิตและใจของประชาชน"(winning hearts  And minds)

        พันเอกทรงเดช  สุกนุ้ย  ผบ.ฉก.ทพ.46 อายุ  42 ปี  เป็นชาว ต.ท่าประจะ  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  จบการการศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนมะปราง  มัธยมศึกษาต้น โรงเรียนชะอวด  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4)โรงเรียนเบญจมราชุอุทิศ  และปริญญาตรี  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (วศ.บ.สาขาวิศวกรรมโยธา)  หลักสูตรทหารหลักสูตรทางทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  รุ่นที่ 48 หลักสูตรชั้นนายร้อย  โรงเรียน ร.ศร.  หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 89 

        ชีวิตรับราชการ  รอง  ผบ.มว.ร้อยจจ.พัน.จจ  ผบ.มว.ร้อย.จจ.พัน.จจ. รองผบ.ร้อย จจ.พัน.จจ. ผบ.ร้อย.ลว.ไกล  พล.ร.15 พัน.จจ. ผช.หน. ฝ่ยก.พล.ร.15 หน.ฝยก.พล.ร.15   ผบ.ร.151 พัน.1  ผบ.ฉก.นราธิวาส 30 เสธ.ร.152 ,รอง เสธ.พล.ร.15 ก่อนมา มาดำรงตำแหน่ง ผบ.กรม ฉก.ทพ. 46 และ ผบ.ฉก.ทพ.46

         ได้ผ่านการฝึกและศึกษาต่างประเทศ ฝึกร่วมรหัส  STAR PANTHER 2008 ประเทศออสเตรเลีย  ฝึกร่วมรหัส  FLASH THANDER  2009 ประเทศสิงโปร์  Combating  Tanguage Program (GCMC.  เมือง  Garmanyหลักสูตร Combating  Language Program (GCMC.  เมือง  Germany) หลักสูตร Program on Terrorism and Security Studied  (GCMC.  เมือง  Garmich. ประเทศ Germany)

  ประสบการณ์ราชการภาคสนาม  ผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้าม  บ้านภูเต็งนาโย่ง  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  ปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษย์ธรรม  กกล.เฉพาะกิจ ไทย-อิรัก  ผบ.มว.ชุดควบคุมที่ 543 (3จชต.)รอง หน.ชุดเฝ้าตรวจ (3 จชต.) หน.แผนกยุทธการ บก.ควบคุม สลว.สสท. และผบ.ฉก.นราธิวาส

     พันเอก  ทรงเดช  ผบ.ฉก.ทพ.46 ได้พูดถึงทหารกับบทบาทการทำงานตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สำหรับแนวความคิดนั้นผมต้องถือว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี เป็นพหุสังคม  ดังนั้น การใช้หลักการทำงานตามแนวทางพระราชทานเป็นสิ่งสำคัญ

      “การเข้าใจ”  จะต้องเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ ของประชาชน  ต้องศึกษา ข้อมูลทุกมิติ  และค้นคว้าที่มาของปัญหา
      “การเข้าถึง” การทำงานควรมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมุ่งสื่อสารทำความเข้าใจกับชุมชน ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ปัญหาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุด

        “การพัฒนา” การนำเอาเครื่องมือต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐมีอยู่ มาดำเนินกิจกรรมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในทุกด้าน ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  พัฒนาความรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ชุมชนมีความเจริญขึ้นตามลำดับ
          ผบ.ฉก.ทพ.46 ได้กล่าวเน้นย้ำ  ว่าซึ่งบันไดทั้ง 3 ขั้นนั้น  เพื่อมุ่งมั่นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยเจ้าของชุมชนเอง และนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

         แต่อย่างไรก็ตาม  ผมขอฝากความรู้สึกถึงพี่น้องประชาชนว่าในโอกาสที่กระผมมารับหน้าที่  ผบ.ฉก.ทพ.46 เมื่อวันที่ ....พฤศ่จิกายน  2562 รู้สึกเป็นเกียรติแยะยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มารับผิดชอบดูแลความมั่นคงในพื้นที่อำเภอรือเสาะ  รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่แห่งความแตกต่างทางพหุสังคม แต่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้  แต่ขอให้มีความรัก ความสามัคคี เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน  สังคมก็มีความสุขได้

  ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสันติสุขจะเกิดในพื้นที่อำเภอรือเสาะ รวมทั้งการพัฒนาที่ควบคู่กันไปในการก้าวข้ามวิกฤติในปัจจุบันอย่างยั่งยืน และได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกๆด้าน” พันเอก ทรงเดช กล่าว


2 ความคิดเห็น:

  1. ผมรักและเคารพท่านอย่างยิ่งครับ อย่างน้อยผมก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน

    ตอบลบ
  2. ท่านผู้บังคับชา ที่ดีที่สุดที่ทำให้ผมมีวันนี้ เป็นตัวอย่างทีดีให้ลูกน้อง

    ตอบลบ