โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคมและการเมือง ตามโครงการ สานเสวนา สันทนากา


   พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว  รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคมและการเมือง ตามโครงการ สานเสวนา สันทนากา   เมื่อ 9 ม.ค.63เวลา  14.00น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว  รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคมและการเมือง ตามโครงการ สานเสวนา สันทนาการ และการติดตามประเมินผล ใน กิจกรรม สานไทยใจหนึ่งเดียว

 สร้างความสามัคคีปรองดอง แผนงานการรักษาความสงบภายในประเทศ ซึ่งเป็นไปแผนแม่บท ของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ตามที่ได้ รับอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณจาก ศปป.1 กอ.รมน.

 เพื่อชี้แจงนโยบาย  แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ ให้กับผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสงขลา รวมทั้งภาคประชาชนในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังกวัดสงขลา ให้สามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. อย่างมีเป้าหมายถึงระดับตำบล

 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม CEO  ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น 5 อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเน้นย้ำ ข้อสั่งการ ของ นรม./ผอ.รมน. ที่ได้กรุณาสั่งการ มอบหมายให้ทุกกระทรวง นำไปปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น