โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 มกราคม2563 เวลา 13.40-14.00 น.“ ตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยห้วงฤดูแล้ง และคาราวานน้ำกรอง เพื่ออุปโภคบริโภค ให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่บ้านเขาน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 มกราคม2563 เวลา 13.40-14.00 น.“ ตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยห้วงฤดูแล้ง และคาราวานน้ำกรอง เพื่ออุปโภคบริโภค ให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่บ้านเขาน้อย จังหวัดกาญจนบุรี


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลาออกอากาศใหม่ เวลา 13.40-14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“ ตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยห้วงฤดูแล้ง และคาราวานน้ำกรอง
เพื่ออุปโภคบริโภค ให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่บ้านเขาน้อย
หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ( Ground Water Bank ) ให้พี่น้องในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี “

เนื่องด้วยในห้วงเดือน มี.ค. – เม.ย. ของทุกปี สภาพอากาศของประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน และ ในทุกปีที่ผ่านมา ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ ๙ และ
กองกำลังสุรสีห์
จะมีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย ไฟป่า วาตภัย และภัยแล้ง เป็นต้น


สำหรับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ ๙ ได้รับการแบ่งมอบพื้นที่ ในการบรรเทาสาธารณภัยจาก กองทัพบก และกองทัพภาคที่ ๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่๑
   จำนวน ๒๓ อำเภอ

โดยแบ่งเป็น ๑๓ อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี  และ ๑๐ อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี
และรวมถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนของกองกำลังสุรสีห์ ซึ่งห้วงที่ผ่านมา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย       
กองพลทหารราบที่ ๙ ได้เตรียมการจัดชุดดับไฟป่าสนาม ชุดช่วยเหลือภัยแล้ง ชุดช่างสนาม ชุดประปาสนาม ชุดเสนารักษ์ และชุดครัวสนาม
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการเตรียมการในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ

๒. เพื่อให้หน่วยได้มีการเตรียมการทั้งด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย

๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือจาก ภาครัฐ และเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ


พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙


พันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ (๒)


พันเอก รณวรรณ พจน์สถิตย์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙


พันเอก นพดล ภาคาผล รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่๙

พันเอก วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๙

พันเอก สิทธิพร จุลปานะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๙

พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๒๙

พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่๙

พันเอก นรภัทร กังวาลไกล ผู้บังคับการกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่๙

พันเอก ธัชเดช  อาบัวรัตน์ รองเสนาธิการกองกำลังสุรสีห์

พันเอก กิตติภพ เธียรสิริวงษ์
รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๑ ส่วนแยก๒

พันโท ศรณ์พัชร์ บัววิรัตน์
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๙ กองพลทหารราบที่๙


พันโท อดิศักดิ์ เพ็ชรไทย ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่๑๙ กองพลทหารราบที่ ๙

ร้อยโท เธนตร แก้วอุ่นเรือน รอง ผบ.ร้อย บก.  และ บร. ช.พัน.9 พล.ร.9  ทำการเเทน ผบ.ช.พัน.9 
พล.ร.9  ร้อย.4

 ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก  นายอำเภอเลาขวัญ ตัวแทนนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

นายมณฑล เถื่อนน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

นายธวัชชัย สัสดีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเห่า อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเทศไทยเข้าสู่ในห้วงฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาไฟป่า สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน

 ดังนั้นเพื่อให้เป็นตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่๑ ที่ให้หน่วยทุกหน่วยให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือประชาชน โดยถือเป็นภาระกิจอันดับแรก
  และหากมีพื้นที่ประสบภัยหน่วยทหารต้องเป็นหน่วยงานราชการในลำดับแรกๆ ที่จะต้องเข้าให้การช่วยเหลือโดยจะต้องเป็นไปอย่างทันท่วงที

   กองพลทหารราบที่ ๙ ในฐานะของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ ๙ จึงมีภารกิจและหน้าที่ ที่ต้องเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพย์สินจึงนับได้ว่าเป็นภาระและหน้าที่อันสำคัญยิ่ง

แพร่ภาพออกอากาศ
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2563
เวลา 13.40 - 14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น