โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แถลงข่าวเตรียมจัดงานเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาและแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แถลงข่าวเตรียมจัดงานเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาและแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 


  เมื่อ29 ม.ค. 63 ที่ห้องประชุม ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ชั้น 2 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดแถลงข่าวเนื่องในวัน ครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแถลงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมแถลงข่าวในประเด็นต่างๆ อาทิ เสรีภาพทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 , อาณาจักรแห่งการศึกษาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,  แถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการและงาน PNU FAIR โดยมีสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า  การศึกษาของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และขับเคลื่อนตาม Thailand 4.0 ซึ่งจากก้าวแรกของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี 2548 ที่เติบโตก้าวหน้ามาจนถึง ปีที่ 15 เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสคนในพื้นที่

ในเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารคณาจารย์ จะต้องปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรแนวใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการดำเนินงานที่ใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม จากสังคมศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาว่างงานกว่า 5 แสนคน

 จึงต้องปรับทั้งระบบเพื่อให้รู้ว่าผู้เรียนมีความชอบเรื่องใด และเมื่อเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพใด เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แต่คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง

 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาคน วิชาการ การบริการชุมชน เน้นการพัฒนาด้านอาชีพ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่คณะเกษตรศาสตร์ต้องมีการคัดเลือกนักศึกษา ด้วยแนวคิดที่เปลี่ยนไปต้องจัดการศึกษาให้ประชาชนสามารถสัมผัสได้ ที่ต้องเปิดสอนให้ครบวงจร และจะมีการเปิดสอนเพิ่มใน 2 หลักสูตร ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง คือ ช่างเทคนิคอากาศยาน และระบบรางและการขนส่ง ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศอีกด้วย

  ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า  จากจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์แรก ที่เน้นการพัฒนาคน ผลิตบุคลากร บัณฑิต และงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมต่างๆ สู่การประกอบอาชีพ จนได้รับการยอมรับ

 ขณะนี้มีนักศึกษากว่า 5,000  คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากที่ประกอบอาชีพทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ถือเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนาคน เพื่อพัฒนาประเทศชาติ และเป็นผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะมีการเปิดบ้านให้ได้สัมผัสสิ่งดีๆที่มหาวิทยาลัยตั้งใจจัดขึ้น ซึ่งในการจัดงานมีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขึ้นในทุกๆปี…………….

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว..อมรรัตน์  เข็มขาว จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น