โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นราธิวาส บ้านโต๊เด็ง อ.สุไหงปาดี พระอนุรักษ์. โชติวํโส (เดชานุวัติ) พระสงฆ์จิตอาสาฯ ได้ ร่วมกับคณะสงฆ์. พระสังฆาธิการ.ข้าราชการ. ผู้นำท้องที่. ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาฯ ผู้นำศาสนาอิสลาม.ชาวไทยมุสลิม.ชาวไทยเชื้อสายจีน.ร่วมพัฒนาชุมชนตามหลักประชารัฐร่วมใจมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี. ช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกัน.สนับสนุนช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสันติสุขพหุวัฒนธรรม


  นราธิวาส บ้านโต๊เด็ง อ.สุไหงปาดี พระอนุรักษ์. โชติวํโส  (เดชานุวัติ) พระสงฆ์จิตอาสาฯ ได้ ร่วมกับคณะสงฆ์. พระสังฆาธิการ.ข้าราชการ. ผู้นำท้องที่. ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาฯ ผู้นำศาสนาอิสลาม.ชาวไทยมุสลิม.ชาวไทยเชื้อสายจีน.ร่วมพัฒนาชุมชนตามหลักประชารัฐร่วมใจมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี. ช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกัน.สนับสนุนช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสันติสุขพหุวัฒนธรรม


เมื่อวันที 15 ต.ค.62. พระอนุรักษ์. โชติวํโส  (เดชานุวัติ) พระสงฆ์จิตอาสาฯ ได้ ร่วมกับคณะสงฆ์. พระสังฆาธิการ.ข้าราชการ.
ผู้นำท้องที่. ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาฯ ผู้นำศาสนาอิสลาม.ชาวไทยมุสลิม.ชาวไทยเชื้อสายจีน.พุทธศาสนิกชน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้วัดลอยประดิษฐ์  ม.1
บ้านโต๊ะเด็ง  ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  ซึ่งอยู่ในพื้นที่เร่งรัดการพัฒนาตามนโยบายของทางราชการ. มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา  1 รูป.

มีกลุ่มศิลปาชีพ. สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนฯ. ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ตลอดจนปัญหาการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส. พลเอกปราการ. ชลยุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้แทนพิเศษรัฐบาล.  เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี. พบปะเยี่ยมเยียน พระสงฆ์. ผู้นำศาสนาอิสลาม.ชาวไทยมุสลิม.ชาวไทยเชื้อสายจีน พุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านโต๊ะเด็ง ซึ่งเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม.

ในการนี้พระอนุรักษ์. โชติวํโส  (เดชานุวัติ) ได้บรรยายเรื่องหลักศาสนา. ศาสตร์พระราชาวัฒนธรรม ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสันติสุขพหุวัฒนธรรม.  และพลเอกปราการ. ชลยุทธ ได้กรุณาพบปะพัฒนาสัมพันธ์.  ร่วมรับประทานอาหาร.  สอบถามสภาพ
ความเป็นอยู่ ตลอดจนความต้องการของประชาชนพร้อมได้มีการหารือร่วมกันเพื่อหาทางสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯช่วยเหลือทำพื้นที่ให้ปลอดภัย.  พระสงฆ์.

ผู้นำศาสนา. ชาวไทยอิสลาม. ชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนประชาชนทุกหมู่เหล่า  
มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนตามหลักประชารัฐร่วมใจมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี. ช่วยแก้ไขปัญหา
ในชุมชนร่วมกัน.สนับสนุนช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสันติสุขพหุวัฒนธรรมให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น