จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ชมคลิป)ศอ.บต. เตรียมความพร้อม บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของ จชต. ประจำปี 2560 ซ้อมรับประกาศนียบัตร เข็มที่ระลึก และพระราโชวาทจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 (ชมคลิป) ศอ.บต. เตรียมความพร้อม บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของ จชต. ประจำปี 2560 ซ้อมรับประกาศนียบัตร เข็มที่ระลึก และพระราโชวาทจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ /ภาพข่าว/ บก.เวปสื่อออนไลน์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้
     เมื่อวันที 26 กันยายน 2561  เวลา 14.30 น.) ที่ห้องประชุมวาไรตี้ ชั้น 1 โรงแรมยะลามายเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา    นายประสิทธิ์  ชูเมือง  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานชี้แจงเตรียมความพร้อมการซ้อมรับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกและซักซ้อมถ่ายภาพจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


              
 ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560  จำนวน 67 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร เข็มที่ระลึก และพระราโชวาท จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


        


       และผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชพระราชดำริเข้ารับพระราชทานเงินรางวัล จำนวน 10 ราย ในวันที่  ( 27 กันยายน  2561 เวลา 13.00 น.) ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
        โดยมี ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล ศอ.บต. ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมซักซ้อมพิธีการในครั้งนี้         สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้ที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2560 จำนวน 15 ราย
          ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปี  พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ขวัญ  กำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชน กลุ่มบุคคล องค์กรที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการและประชาชนให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ตลอดจน เป็นการจูงใจ กระตุ้น และเร่งเร้าให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
         บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัดนราธิวาสได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอรายชื่อ บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560
1.กลุ่มข้าราชการระดับอำนวยการ
   1.นายปรีชา  นวลน้อย  นายอำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส สังกัด กรมการปกครอง สาขา การเมืองปกครอง
    2. นางอุษณีย์  ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม สาขาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. กลุ่มข้าราชาการระดับผู้ปฏิบัติ
     1. นางพรทิพย์  พันธ์นรา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลสุไหง-โกลก สาขาจิตเวชในชุมชน
      2. นางไซนะ  มรรคาเขต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลแว้ง สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3.กลุ่มครู และ บุคลากรทางการศึกษา
       1.นายอับดุลอาซิ  ดอเล๊าะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอแระ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
       2. นายมหิศร  ปัตนราษฏร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหง-โกลก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.กลุ่มพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
        1. นางสาวละอองดาว  มีชนะ  พนักงานบริการ สังกัดวิทยาลัยอาชีพสุไหง-ลก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.กลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น
        1.นายนัศรุดดิน  เจะแน  ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน สาขาการจิตขบริการสาธารณะ
6.กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
       1.นางสาวสนธินี  เสตะจิต  นักจัดรายการวิทยุอาวุโส สังกัด สถานีวิทยุ อสมท นราธิวาส สาขา ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
7.กลุ่มผู้นำท้องถิ่น
       1.นายอาชูวัน  เบ็ญรอฮมาน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลบูกิต สังกัด อำเภอเจาะไอร้อง สาขาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
       2.นายนาทวี  ตันเหมนายู  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลมูโนะ สังกัด อำเภอสุไหง-ลก สาขาการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
8.กลุ่มผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบ
        1.นายอัสมีรี  แวเด็ง  นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ สังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สาขาการเมืองการปกครอง
9.กลุ่มผู้นำศาสนา
       1.พระครูขันติธรรมาธร  เจ้าอาวาสวัดโคกตา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
       2.นายมะนาเซ  สาลี  อิหม่ามมัสยิดดารุลมุคลีชีน สังกัด คณะกรรมการอิสลาม สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10.กลุ่มสตรี
        1.นางสาวรอกาย๊ะ  แมทาลง  ประธานกลุ่มสตรี สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สาขาด้านเศรษฐกิจ
      
  11.กลุ่ม เด็ก/เยาวชน
        1.นายโกเมท  เจ๊ะตือเงาะ  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส สังกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส สาขาประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
        2. นางสาวซาอีเราะห์ มะ   นักเรียน  สังกัด โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม  สาขาจิตบริการสาธารณะ
12.กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครทุกรูปแบบ
        1.นายพาณุรัตน์ สะเทินรัมย์  เจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิฯ สังกัดมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหง-โกลก สาขาจิตบริการสาธารณะ
13. กลุ่มสื่อมวลชน
         1.นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  ผู้ช่วยช่างศิลป์เทศบาลตำบลรือเสาะ สังกัดเทศบาลตำบลรือเสาะ สาขา ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
14.กลุ่มองค์กร มูลนิธิต่างๆ
          1.นายอุเซ็ง  เจ๊ะมะ  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาขาจิตบริการสาธารณะ
          2. นางนีซะ  บือซา  พยาบาลชีพชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง  สาขาจิตบริการสาธารณะ
15.กลุ่มทีมีบทบาทด้านส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
         1.นายภานุมาศ  ชนากานต์  ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี นราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด สังกัด บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
      ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสจะส่งรายชื่อประวัติบุคคลและผลงานดังกล่าว  เพื่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ กลั่นกรองผลงานต่อไป
        สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนใต้ จะได้รับใบประกาศนียบัตร เข็มรางวัลพระราชทาน และได้รับการพิมพ์ รายชื่อ และผลงานในหนังสือที่ ศอ.บต. จัดพิมพ์แต่ละปี รวมทั้งรายงาน หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อลงบันทึกในทะเบียนประวัติ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เลขา ศอ.บต. จะกำหนด ตามความเหมาะสมต่อไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น