จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คปสอ. นราธฺิวาส ใส่ใจผู้สูงอายุในพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเน้นไร้ป่วยดูแลตัวเองได้


คปสอ. นราธฺิวาส  ใส่ใจผู้สูงอายุในพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเน้นไร้ป่วยดูแลตัวเองได้

           


       คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองนราธิวาส ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าในปี 2563 จะมีประชากรที่มี อายุตั้งแต่ 60 ปีอยู่ราว 1 ใน 6 ของประชากรทั้งหมด กล่าวตามนิยามของสหประชาชาติ คือเมื่อประเทศใดมี ประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรือ ประชากรอายุ 65 ขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด

          ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2547 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2567 หรืออีก 9 ปีข้างหน้า เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผลกระทบต่ออัตราส่วนภาระพึ่งพิง


         หรือภาระโดยรวมที่ ประชากรวัยทำงานจะต้องเลี้ยงดูประชากรวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น