โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน


             ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 

            โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการด้านการพัฒนาด้านภาษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ เน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล  การศึกษาเล่าเรียน  การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้วัฒนธรรม โดยการเรียนรู้ภาษาจะช่วยให้เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิด  วิเคราะห์อย่างมีระบบ  รวมทั้งมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น


           ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด  ด้วยเล็งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนให้มีการศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญสำหรับเยาวชนในสังคม

           โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น