จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กระบี่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้ชื่อ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชมคลิป)


กระบี่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้ชื่อ ไทยนิยม  ยั่งยืน   ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  (ชมคลิป)


             เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่   นายสมควร    ขันเงิน    รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   เป็นประธานในการเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติด มีหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก   

           ตามที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก  ได้ยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านและปราบปรามยาเสพติดงานวันต่อต้านยาเสพติด  ได้ร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน

             สำหรับในปีนี้   2561   จังหวัดกระบี่    กำหนดจัดวันต่อต้านยาเสพติดโลก  เพื่อ  สร้างกระแสให้กลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน   ชุมชน  สถานศึกษา  องค์กร  เยาวชน     สถานประกอบการ  หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง   ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ได้รับรู้และตระหนักถึงภัยยาเสพติด เฝ้าระวัง 

            และเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง     ให้ประชาชน    ชุมชน   เยาวชน และหน่วยงานภาคี  รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของการตระหนักพิษภัยและโทษยาเสพติด   เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี   การรวมพลังในวันนี้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ 

              เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด      กิจกรรมประกอบด้วย  การรวมพลังของเยาวชน องค์กรทุกภาคส่วน   นิทรรศการครูตำรวจแดร์   นิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน  การจัดกิจกรรม To be number one นิทรรศการผู้ถูกคุมประพฤติจังหวัดกระบี่  การจัดบู๊ธของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ที่กลับมาประพฤติเป็นคนดีของสังคม    นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยิ่งเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กร   บุคคล 

            มีผลงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น  ประจำปี  2561  อาทิ  ประเภทองค์กร  ได้แก่  รางวัลนวัตกรรมดีเด่น  (best practice  )   สถานีตำรวจภูธรอำเภอทรายขาว    ได้แก่ พ ต อ  วิชย์สัณห์  บุญณรงค์  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทรายขาว  จังหวัดกระบี่  รางวัลชุมชนจำนวน  13   แห่ง   พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษ  โดย  นายอภิชาติ  ดำดี   บุคคลต้นแบบของจังหวัดกระบี่

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น