จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถผู้บัญชาการกำลังเทพสตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลน ตามโครงการผืนป่าอาเซียน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก ประจำปี 2561


พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถผู้บัญชาการกำลังเทพสตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลน ตามโครงการผืนป่าอาเซียน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก ประจำปี 2561 


               เมื่อวันที่  21 มิ.ย.61พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถผู้บัญชาการกำลังเทพสตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลน ตามโครงการผืนป่าอาเซียน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก ประจำปี 2561 โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก 


               โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ บ้านล่าง ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง เนื้อที่จำนวน 40 ไร่ พันธ์ุกล้าไม้ จำนวน 28,000 ต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน จากส่วนราชราขการ ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนาพุทธและอิสลาม และประชาชนในพื้นที่ประเทศไทยและชาวเมียนมา  นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 500 คน

                ในการร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญในการอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดน โดยดูแลรักษา/ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เสมือนเป็นห่วงโซ่อาหาร และปอดแห่งภูมิภาค และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวชายแดนให้ดีขึ้น


               ตามนโยบายรัฐบาลและกองทัพบก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชุมชนตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา และสนับสนุนจังหวัดระนองในการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ พัฒนานำไปสู่การเป็นมรดกโลก ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น